LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(4), artykuł 7, 283-292;

HARMONOGRAMOWANIE CYKLICZNYCH DOSTAW TOWARÓW DO ODBIORCÓW O RÓūNYCH PRIORYTETACH SYNCHRONIZACJI DOSTAW

Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek

AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W pracy przedstawiono problem harmonogramowania cyklicznych dostaw towarów do  odbiorców o różnych priorytetach synchronizacji dostaw. Punkty handlowe, o których mowa w tym artykule, nierzadko są ulokowane przy ulicach, newralgicznych dla prawidłowego ruchu kołowego w mieście. W takich miejscach koordynacja dostaw do sklepów ma kluczowa znaczenie, gdyż zapobiega równoczesnym przyjazdom dostawców, a co za  tym idzie tworzeniu utrudnień w ruchu.
Metody: Problem harmonogramowania cyklicznych dostaw towarów do odbiorców o różnych priorytetach synchronizacji dostaw został sformułowany jako zadanie teoretyczne, dla którego zbudowano model programowania całkowitoliczbowego mieszanego. Specyficzne ujęcie problemu harmonogramowania dostaw cyklicznych było inspirowane problemem układania rozkładów jazdy miejskiej komunikacji publicznej.
Wyniki: Eksperyment obliczeniowy polegał na rozwiązaniu i porównaniu uzyskanych wyników dla czterech zbudowanych zadań programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu cyklicznych dostaw do odbiorców o różnych priorytetach. Wraz ze wzrostem priorytetu dla jednego odbiorcy ogólna liczba synchronizacji dla całej sieci cyklicznych dostaw zmniejszyła się. W celu porównania jakości rozwiązań wyznaczono wskaźnik synchronizacji, rozumiany jako stosunek liczby synchronizacji dla danego odbiorcy do całkowitej ich liczby w rozwiązaniu dla danego zadania. Zastosowanie priorytetu synchronizacji dla odbiorcy spowodowało poprawę jego wskaźnika synchronizacji dostaw.
Wnioski: Przedstawiony model programowania liniowego mieszanego dla zadania harmonogramowania cyklicznych dostaw z priorytetami dla odbiorców może być wykorzystywany do tworzenia harmonogramów dla dostawców produktów do odbiorców, u których występują ograniczenia związane z jednoczesnym obsługiwaniem kilku dostawców równocześnie.

Słowa kluczowe: harmonogramowanie dostaw cyklicznych, programowanie całkowitoliczbowe mieszane, optymalizacja, okna czasowe
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Gdowska, Katarzyna Zofia, and Roger Książek. "Cyclic delivery scheduling to customers with different priorities." Logforum 9.4 (2013): 7.
APA Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek (2013). Cyclic delivery scheduling to customers with different priorities. Logforum 9 (4), 7.
ISO 690 GDOWSKA, Katarzyna Zofia, KSIąŬEK, Roger. Cyclic delivery scheduling to customers with different priorities. Logforum, 2013, 9.4: 7.