LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(4), artykuł 4, 255-263;

NARZĘDZIA OCENY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik, Żaneta Pruska

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wzrost znaczenia koncepcji podejścia procesowego i zarządzania dynamicznego wynika z oczekiwań rynku związanych ze skracaniem czasu realizacji zamówień oraz  presją na obniżenie kosztów. Efektywne zarządzanie procesami wymaga umiejętności ich opomiarowania i oceny Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi wykorzystywanych w ocenie procesów oraz ich współdziałania w warunkach symulacyjnych.
Metody: Autorzy prezentują pogląd, że ocena procesu może zachodzić poprzez ocenę jego atrybutów: kosztu, czasu
oraz jakości. Dla każdego z tych atrybutów zidentyfikowano narzędzie oceny. Dla kosztu takim rozwiązaniem może być rachunek kosztów działań, dla czasu - mapowanie strumienia wartości, a dla jakości - statystyczna kontrola procesu. Każde z narzędzi pozwala  na ocenę jednego z atrybutów, dowolnego elementu w hierarchii procesu.  Uzupełnieniem zaprezentowanych metod jest modelowanie i symulacja procesów.
Wyniki: Autorzy w celu przedstawienia połączenia narzędzi oceny atrybutów procesu z symulacją procesu prezentują przykładowy proces w trzech wariantach (szeregowym, równoległym oraz mieszanym). Symulacja każdego wariantu (przeprowadzona w środowisku informatycznym iGrafx) pozwala na określenie wartości atrybutów całego procesu na podstawie danych określonych dla jego elementów (czynności). W zaprezentowanym przykładzie wariant procesu nie wpływa na jego jakość. Zmianie podlegają koszt realizacji procesu oraz czas.
Wnioski: Zastosowanie zaprezentowanych narzędzi służących do identyfikacji wartości atrybutów procesów oraz powiązanie ich z modelowaniem i symulacją procesów  niesie ze sobą wiele korzyści w rzeczywistości biznesowej. Daje przede wszystkim możliwość dokonania oceny procesu na podstawie wartości atrybutów poszczególnych jego czynności co z kolei pozwala na dowolne konfigurowanie procesu na etapie jego projektowania. Opisane rozwiązanie ma może być dalej rozwijane w kierunku standaryzacji oceny procesu i rekomendacji najlepszego jego wariantu.ocena procesów, modelowanie procesów, symulacja procesów, zarządzanie procesami

Słowa kluczowe: process assessment, process modelling, process simulation, process management
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Adamczak, Michał, et al. "The tools for evaluating logistics processes." Logforum 9.4 (2013): 4.
APA Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik, Żaneta Pruska (2013). The tools for evaluating logistics processes. Logforum 9 (4), 4.
ISO 690 ADAMCZAK, Michał, et al. The tools for evaluating logistics processes. Logforum, 2013, 9.4: 4.