LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 7, 191-197;

SYSTEM ZARZąDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ W SPRZEDAŬY I DYSTRYBUCJI: STUDIUM SERBSKIEGO PRZEDSIęBIORSTWA

Aleksandar Jankulović1, Milan Stamatović1, Dragan Čović1, Vladimir Škorić2

1Belgrade Metropolitan University, Belgrade, Serbia,
2
London School of Commerce in Belgrade, Belgrade, Serbia

Streszczenie:

Wstęp: System zarządzania efektywnością to proces ilościowego działania, prowadzącego do efektywności w zakresie organizacji, konkurencyjności i rozwoju. Pomiar wyników jest istotnym elementem systemu zarządzania jakością. Innowacyjne firmy charakteryzują się silną kulturą, przejrzystym poczuciem misji i celów, posiadaniem dobrze przemyślanej strategii i filozofii ciągłego doskonalenia swojej działalności, kształtowanej poprzez system zarządzania jakością. Wdrożenie standardów ISO9001 SZJ stymuluje wiele firm do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania efektywnością. Jasne określenie celów jakościowych oraz sposobów pomiaru stanowi ważną część systemu zarządzania jakością, umożliwiającą ciągłe doskonalenia działania i w rezultacie osiągnięcie sukcesu przez firmę. Dlatego też wpływ systemu zarządzania efektywnością w przedsiębiorstwach działających w obszarze sprzedaży, dystrybucji i logistyki, charakteryzujących się złożonością procesów i dużą liczbą ogniw w łańcuchu dostaw, jest bardzo istotny dla osiągnięcia sukcesu przez te przedsiębiorstwa.

Metody: W badaniach przeanalizowano środki i metody pomiarowe, które są stosowane w zakresie zarządzania logistycznego. W oparciu o tą analizę zaprezentowano wyniki analizy reprezentanta wyłowionego wśród grupy małych i średnich przedsiębiorstw z Europy Wschodniej. Przeprowadzono studium przypadku, w trakcie którego przeprowadzono rozmowy z zarządzającymi, pracownikami oraz osobami wdrażającymi systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie działającym w obszarze sprzedaży i dystrybucji.

Wyniki: Celem niniejszej pracy była ocena przydatności wyboru wskaźników dla oceny wdrażania systemu zarządzania jakością. Badania przeprowadzono w jednym z serbskich przedsiębiorstw, działającym w obszarze sprzedaży i dystrybucji. Szczególny nacisk położono na system stosowanych wskaźników i porównanie tego systemu z opisywanymi w literaturze fachowej. Stwierdzono parę trudności w uzyskaniu odpowiednich danych dla przeprowadzenia pomiarów i benchmarkingu dla serbskiego rynku. W analizowanym przedsiębiorstwie stosowano różne mierniki, oparte na pomiarze wyników sprzedaży oraz poziomu zadowolenia klienta.

Wnioski: Znaczenie przeprowadzonych badań wynika z faktu, że wdrożenie systemu zarządzania jakością ujawniło potrzebę wdrożenia systemu zarządzania efektywnością. To z kolei jest związane z koniecznością wdrożenia sytemu wskaźników służących do pomiaru i monitorowania działań przedsiębiorstwa.  Osiągnięcie lepszych rezultatów przez przedsiębiorstwo, dzięki wdrożeniu tych systemów, spowodowało lepsze zrozumienie konieczności takiego wdrożenia przez zarządzających firmą.  Stwierdzono istnienie oporu w przeprowadzaniu badań pomiaru efektywności oraz publikacji tego typu danych dla celów benchmarking w krajach postsocjalistycznych Europy Wschodniej.

Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, logistyka, system zarządzania, Serbia
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Jankulović, Aleksandar, et al. "Performance management system in sale and distribution: A case of Serbian company." Logforum 9.3 (2013): 7.
APA Aleksandar Jankulović, Milan Stamatović, Dragan Čović, Vladimir Škorić (2013). Performance management system in sale and distribution: A case of Serbian company. Logforum 9 (3), 7.
ISO 690 JANKULOVIć, Aleksandar, et al. Performance management system in sale and distribution: A case of Serbian company. Logforum, 2013, 9.3: 7.