LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 6, 177-189;

WPłYW PRAKTYK ZZL NA SUKCES ZARZąDZANIA łAńCUCHEM DOSTAW W MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTWACH

Naveed R. Khan1, Syed M. Taha2, Arsalan M. Ghouri1, Mustafa R. Khan3, Chee K. Yong4

1University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia,
2
University of Karachi, Pakistan, 3Institute of Business and Technology, Pakistan, 4Institute Aminuddin Baki, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Metody zarządzania są stosowane przez większość małych i średnich przedsiębiorstw. W miarę upływu czasu metody te stają się coraz bardziej złożone. Celem pracy jest określenie związku pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) a zarządzaniem łańcuchem dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Metody: zebrano dane od 195 przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Wyliczono współczynnik Pearsona oraz regresję wielokrotną w celu zbadania zależności. W wyniku badań stwierdzono, że małe i średnie przedsiębiorstwa stosują średnio zaawansowane metody zarządzania zarówno zasobami ludzkimi jak i łańcuchem dostaw. Stwierdzono korelację pomiędzy metodami ZZL, które pozytywnie wpływają na sukces w łańcuchu dostaw. Największy wpływ wśród wszystkich stosowanych metod ZZL miały szkolenia.

Wyniki i wnioski: Otrzymane wyniki potwierdzają pozytywny wpływ metod ZZL na sukces łańcucha dostaw. Właściciele i managerowie małych i średnich przedsiębiorstw powinni skupić się na szerszym wprowadzeniu zaawansowanych metod zarządzania ludźmi w celu osiągnięcia lepszych wyników w obszarze łańcucha dostaw. Takie działanie pozwala na osiągnięcie większej przewagi nad konkurencją.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzki, zarządzanie łańcuchem dostaw, struktura organizacyjna, przewaga konkurencyjna, małe i średnie przedsiębiorstwa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Khan, Naveed R., et al. "The impact of HRM practices on supply chain management success in SME." Logforum 9.3 (2013): 6.
APA Naveed R. Khan, Syed M. Taha, Arsalan M. Ghouri, Mustafa R. Khan, Chee K. Yong (2013). The impact of HRM practices on supply chain management success in SME. Logforum 9 (3), 6.
ISO 690 KHAN, Naveed R., et al. The impact of HRM practices on supply chain management success in SME. Logforum, 2013, 9.3: 6.