LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 4, 161-166;

UPROSZCZONA METODA OCENY WARTOśCI PRODUKTU DLA MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTW

S Parkash1, Veerender Kumar Kaushik2

1Singhania University, Rajasthan, India
2
Technological Institute of Textile & Sciences, Bhiwani, Haryana, India

Streszczenie:

Wstęp: Wymagania stawiane w wyniku globalizacji rynków spowodowały zwiększenie poziomu konkurencji na całym świecie. Utrzymanie się na takich rynkach przez małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające ograniczone zasoby, oznacza potrzebę silnego i stałego zwiększania wartości oferowanych produktów, aby zmniejszonych ryzyko biznesowe jak również, aby zwiększyć swój udział rynkowy i poziom zadowolenia własnych klientów. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest prawidłowe scharakteryzowanie obecnego stanu oraz koniecznych usprawnień. Ocena wartości produktu jest procesem złożonym, gdyż wymaga uwzględnienia wielu cech jakościowych. W związku z tym zachodzi potrzeba uproszczenia metody tego pomiaru.

Metody: Celem pracy jest zaprojektowanie metody pomiaru wartości produktu. Metoda GQM (Goal-Question-Metric) została zaprezentowana jako metoda pomiaru wartości produktu dla małych średnich przedsiębiorstw. Zostało również omówione studium przypadku reprezentujące zastosowanie proponowanej metody.

Wyniki i wnioski: Proponowany model jest efektywny dzięki koncentracji na istocie pomiaru jak również uniknięciu gromadzenia dodatkowych zbędnych danych, niemających istotnego wpływu na efektywność procesu pomiaru.

Słowa kluczowe: wartość produktu, ocena wartości produktu, łańcuch dostaw, model Goal Question Metric (GQM), małe i średnie przedsiębiorstwa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Parkash, S, and Veerender Kumar Kaushik. "Simplified product value measurement framework for small and medium sized enterprises." Logforum 9.3 (2013): 4.
APA S Parkash, Veerender Kumar Kaushik (2013). Simplified product value measurement framework for small and medium sized enterprises. Logforum 9 (3), 4.
ISO 690 PARKASH, S, KAUSHIK, Veerender Kumar. Simplified product value measurement framework for small and medium sized enterprises. Logforum, 2013, 9.3: 4.