LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 3, 153-159;

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH

Marcin Świtała

University of Economics in Katowice, Katowice Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł stanowi dyskusję na temat roli marketingu w działalności usługodawców logistycznych. Silna konkurencja i zmieniające się preferencje nabywcze powinny motywować menedżerów TSL do stosowania w praktyce podejścia marketingowego.

Metody: Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej grupie 100 przedsiębiorstw branży TSL. W badanej próbie wyodrębniono trzy klasy operatorów: 2PL, 3PL oraz 4PL. W analizie statystycznej wykorzystano trzy testy nieparametryczne: Kruskala-Wallisa, Chi-kwadrat oraz V Kramera.

Wyniki i wnioski: Obecnie marketing nie pełni kluczowej roli w działalności operatorów logistycznych. Dominuje opinia o jego przeciętnym znaczeniu w przedsiębiorstwie. Podobnie badani oceniają swoją aktywność na tle działań konkurencji. Odnotowano jednak, że wraz ze wzrostem poziomu specjalizacji (2PL-4PL) rośnie świadomość znaczenia marketingu na rynku TSL. Operatorzy oferujący szerokie spektrum usług logistycznych lepiej oceniają także swoją pozycję konkurencyjną.

Słowa kluczowe: marketing, operatorzy logistyczni, 2PL, 3PL, 4PL, konkurencyjność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Świtała, Marcin. "Marketing in the business activity of logistics service providers." Logforum 9.3 (2013): 3.
APA Marcin Świtała (2013). Marketing in the business activity of logistics service providers. Logforum 9 (3), 3.
ISO 690 ŚWITAłA, Marcin. Marketing in the business activity of logistics service providers. Logforum, 2013, 9.3: 3.