LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(2), artykuł 6, 119-125;

EFEKTYWNOść ZARZąDZANIA łAńCUCHAMI DOSTAW. PODEJśCIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

Grzegorz Lichocik1, Adam Sadowski2

1.Dachser sp. z o.o., Lodz, Poland,
2
.University of Lodz, Lodz, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Jednym z najistotniejszych zagadnień, które stanowi przedmiot zarówno rozważań teoretycznych jak i badań empirycznych jest pomiar efektywności działań w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Efektywność jest jednocześnie jednym z pojęć, które są interpretowane w sposób niejednoznaczny i wieloaspektowy w zależności od obiektu badania. Wielość wymiarów analitycznych pojęcia efektywność powoduje, że oprócz efektywności ekonomicznej, która stanowi podstawowy obszar badań coraz większe znaczenie zyskują inne wymiary postrzegane jako wartość dodana przez różne grupy uczestników łańcucha dostaw.

Metody: Celem artykułu jest próba wyjaśnienia problemu efektywności zarządzania łańcuchami dostaw na tle ogólnych rozważań teoretycznych odnoszących się do zarządzania łańcuchami dostaw. Autorzy wskazali na determinanty i implikacje praktyczne efektywności zarządzania łańcuchami dostaw w ujęciu strategicznym i operacyjnym. W badaniach wykorzystano krytyczną analizę literatury logistycznej, metodę wywiadu swobodnego z przedstawicielami najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw sektora TSL.

Wyniki: Istnieje potrzeba całościowego spojrzenia na efektywność łańcuchów dostaw, obejmująca wszystkie wymiary analityczne, które są związane z przepływami dóbr realnych i usług. Efektywny łańcuch dostaw powinien być optymalny kosztowo (zapewniający efektywność ekonomiczną łańcucha), funkcjonalny (redukujący procesy, lean (minimalizujący ilość ogniw w łańcuch do rzeczywiście niezbędnych), dostosowujący procesy wewnętrzne uczestników łańcucha dostaw do wspólnego celu opartego na jego efektywności) oraz zapewniający wysoką jakość obsługi (systemy logistyczne zorientowane na klienta).

Wnioski: Efektywność łańcuchów dostaw nie jest jedynie zadaniem działu logistyki, jest ona strategiczną decyzją zarządu, co do sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości. Dobrze zaplanowane i zrealizowane zadania logistyczne mogą wpłynąć na poprawę wyników nie tylko firmy, ale również całego łańcucha dostaw. Zasadniczą poprawę efektywności łańcucha dostaw można uzyskać opierając się na rozważaniu modeli teoretycznych na poziomie strategicznym a następnie wdrażaniu wybranej koncepcji w praktyce.

Słowa kluczowe: efektywność, zarządzenie łańcuchem dostaw, podejście strategiczne, podejście operacyjne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Lichocik, Grzegorz, and Adam Sadowski. "Efficiency of supply chain management. Strategic and operational approach." Logforum 9.2 (2013): 6.
APA Grzegorz Lichocik, Adam Sadowski (2013). Efficiency of supply chain management. Strategic and operational approach. Logforum 9 (2), 6.
ISO 690 LICHOCIK, Grzegorz, SADOWSKI, Adam. Efficiency of supply chain management. Strategic and operational approach. Logforum, 2013, 9.2: 6.