LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(2), artykuł 2, 73-90;

WPŁYW JAKOŚCI INFORMACJI O POPYCIE NA DOKŁADNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW. STUDIA PRZYPADKU

Natalia Szozda1, Sylwia Werbińska-Wojciechowska2

1Wroclaw University of Economics
2
Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Identyfikacja i analiza czynników wpływających na dokładność procesu planowania popytu w łańcuchu dostaw jest jednym z ważniejszych problemów wpływających na efektywność przepływów materiałowych i informacyjnych.

Metody: W oparciu o badania procesu planowania popytu autorzy definiują główne elementy wpływające na poziom funkcjonowania łańcucha dostaw oraz badają możliwe zależności pomiędzy jakością informacji o popycie oraz dokładnością procesu planowania popytu. Następnie, przedstawiono przegląd literatury badanego obszaru naukowego.

Rezultaty: W oparciu o badania literatury, scharakteryzowano wpływ czynników na dokładność planu popytu w poszczególnych ogniwach łańcuchów dostaw analizowanych przedsiębiorstw produkcyjnych. Rozpatrzono trzy studia przypadków, w których rozpatrzono trzy przedsiębiorstwa produkcyjne z różnych branż. Skupiono się na procesie planowania popytu w analizowanych łańcuchach dostaw. Celem było określenie dokładności przyszłych planów sprzedaży w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw oraz czynników je zakłócających. W oparciu o analizę procesów planowania popytu przykładowych przedsiębiorstw produkcyjnych, zdefiniowano możliwe miary jakości, które mogą być wykorzystane podczas prognozowania popytu klienta.

Wnioski: Jednym z ważniejszych i trudniejszych obszarów planowania w przedsiębiorstwach jest planowanie popytu. Związane jest to z faktem, że błędy popełnione w procesie planowania przekładają się na funkcjonowanie całego łańcucha dostaw. Przedstawione studia przypadków pokazują, że wiele czynników ma wpływ na poprawność procesu planowania popytu w łańcuchu dostaw, jak np. technologie informacyjne, czas dostawy, czy liczba dostarczanych materiałów. Jednocześnie, można zauważyć iż model gromadzenia informacji rynkowej również jest istotnym zagadnieniem w procesie planowania popytu.

Słowa kluczowe: planowanie popytu, jakość przepływu informacji, łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szozda, Natalia, and Sylwia Werbińska-Wojciechowska. "Influence of the demand information quality on planning process accuracy in supply chain. Case studies." Logforum 9.2 (2013): 2.
APA Natalia Szozda, Sylwia Werbińska-Wojciechowska (2013). Influence of the demand information quality on planning process accuracy in supply chain. Case studies. Logforum 9 (2), 2.
ISO 690 SZOZDA, Natalia, WERBIńSKA-WOJCIECHOWSKA, Sylwia. Influence of the demand information quality on planning process accuracy in supply chain. Case studies. Logforum, 2013, 9.2: 2.