Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2014, Artykuł 10

Ewa Kulińska

PODSTAWY TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH - DETERMINANTY LOGISTYCZNE

Streszczenie:

Wstęp: W artykule omówiono determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem czynników logistycznych warunkujących organizacje procesów, wymianę zasobów i kompetencji. Na bazie analizy literaturowej zaproponowano model tworzenia przedsiębiorstw sieciowych. Model został zweryfikowany w aplikacyjnej części pracy.

Metody: W publikacji przedstawiono przegląd literatury w omawianym zakresie oraz badania empiryczne. Materiał badawczy dotyczy przedsiębiorstw powstałych na bazie organizacji reaktywowanych po postępowaniach upadłościowych. Badania prowadzono na podstawie wywiadów bezpośrednich z pracownikami podmiotów tworzących sieć.

Wyniki i wnioski: Wyniki badań wskazują, że podjęcie współpracy i kooperacja w sieci były jedyną możliwością powstania nowych podmiotów na bazie starego majątku i zasobów ludzkich firm zlikwidowanych podczas postępowania upadłościowego. Zidentyfikowano wiele determinant kooperacji przedsiębiorstw w sieci, jednak na podstawie badań wyciągnięto wnioski, że podstawowymi czynnikami kreowania kooperacji sieciowej są te nastawione na osiąganie korzyści. Współdziałanie dla realizacji celu głównego jest związane z wyspecjalizowaniem działalności każdego z partnerów. Ogólnie, wszystkie działania podejmowane w sieci przedsiębiorstw są nastawione na zysk.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa sieciowe, procesy logistyczne, kooperacja, zasoby, specjalizacja, postępowanie upadłościowe

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kulińska, Ewa. "Creating the networking enterprises - logistics determinants." Logforum 9.2 (2014): 10.
APA Ewa Kulińska (2014). Creating the networking enterprises - logistics determinants. Logforum 9 (2), 10.
ISO 690 KULIńSKA, Ewa. Creating the networking enterprises - logistics determinants. Logforum, 2014, 9.2: 10.
EndNote BibTeX RefMan