Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2013, Artykuł 4

Sonia Huderek-Glapska

WPłYW FUNKCJONOWANIA PORTU LOTNICZEGO NA ZMIANY W DOCHODZIE I W ZATRUDNIENIU W KRAJU W OKRESIE TRANSFORMACJI

Streszczenie:

Wstęp: Rynek przewozów lotniczych w Polsce ulega zmianom, które odbywają się zarówno po stronie popytu jak i podaży. Polskie porty lotnicze doświadczyły bezprecedensowego wzrostu ruchu lotniczego. Jednak wzrost liczby połączeń lotniczych, który tworzy korzyści zarówno dla portu lotniczego, pasażerów, całego rynku lotniczego oraz pośrednio dla społeczeństwa - w tym samym czasu prowadzi do wzrostu kosztów społecznych, związanych z nasileniem hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Korzyści z funkcjonowania portu lotniczego znajdują odzwierciedlenie w tworzeniu zatrudnienia i dochodów. Istniejąca literatura ujawnia luki w wiedzy w zakresie ekonomicznego wpływu transportu lotniczego w krajach w okresie transformacji.

Metody: Badaniu poddano możliwość zastosowania modelu społeczno-ekonomicznego wpływu portu lotniczego w kraju w okresie transformacji. W szczególności badaniu poddano zmiany w dochodach i zatrudnieniu, jakie wynikają z funkcjonowania portu lotniczego. W pomiarze społeczno-ekonomicznych efektów zastosowano model nakładów i wyników. Badanie wpływu portu lotniczego na otoczenie przeprowadzono na przykładzie największego portu lotniczego w Polsce - Warsaw Chopin Airport.

Rezultaty: Wyniki badań wskazują na znaczne zmiany w dochodzie i w zatrudnieniu w regionie, które to zmiany są efektem funkcjonowania portu lotniczego. Działalność Warsaw Airport przyczyniła się do generowania 527.8m EUR w cenach bieżących w 2011 roku. Łącznie 19.349 miejsca pracy zależały w sposób bezpośredni, pośredni i indukowany od funkcjonowania warszawskiego portu lotniczego.

Wniosek: Wielkość produkcji w porcie lotniczym wyrażona liczbą operacji lotniczych oraz liczbą obsługiwanych pasażerów i towarów jest dodatnio skorelowana z wielkością korzyści społeczno-ekonomicznych generowanych przez ten port. Ograniczenie rozwoju portu lotniczego odzwierciedlająca się w niezdolności do zaspokojenia potrzeb transportowych wyrażonych przez społeczeństwo może generować koszty utraconych korzyści.

Słowa kluczowe: korzyści ekonomiczne, efekt dochodowy i zatrudnieniowy, model nakładów i wyników, port lotniczy, Warsaw Chopin Airport

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Huderek-Glapska, Sonia. "The employment and income benefits of airport operation on the country in transition." Logforum 9.1 (2013): 4.
APA Sonia Huderek-Glapska (2013). The employment and income benefits of airport operation on the country in transition. Logforum 9 (1), 4.
ISO 690 HUDEREK-GLAPSKA, Sonia. The employment and income benefits of airport operation on the country in transition. Logforum, 2013, 9.1: 4.
EndNote BibTeX RefMan