LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2015, Artykuł 11

Adam Redmer

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM KOMPOZYCJI

Streszczenie:

Wstęp: Floty pojazdów stanowią podstawowy środek produkcji w transporcie. Prawidłowe zarządzanie nimi jest zatem kluczowe dla wszystkich firm realizujących przewozy. Niniejszy artykuł jest drugim
z serii trzech, jakie autor chce poświęcić tematyce strategicznego zarządzania taborem samochodowym.

Metody: W artykule omówiono sposoby kształtowania flot samochodowych przedsiębiorstw. To znaczy ustalenia liczby (problem liczebności - FS) i rodzajów pojazdów (problem kompozycji - FC) we flocie. Istota obu problemów
leży w równoważeniu podaży i popytu na przewozy z uwzględnieniem różnych rodzajów popytu, jakie trzeba zaspokoić, oraz różnych rodzajów pojazdów, jakie mogą znaleźć się we flocie wraz z wzajemną zastępowalnością owych pojazdów przy zaspokajaniu poszczególnych rodzajów popytu. W artykule zaproponowano autorską, matematyczną metodę
(model optymalizacyjny) pozwalającą na prowadzenie analiz typu FS/FC.

Rezultaty: W artykule zaprezentowano zastosowanie opracowanej metody na rzeczywistym przykładzie problemu decyzyjnego w warunkach polskich oraz uzyskane rezultaty. Rezultaty te pokazały, że istnieje pewne, najlepsze (optymalne) dopasowanie struktury floty do potrzeb przewozowych. Rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie taboru w stopniu istotnie wyższym (10-15%), niż w przypadku innych, w tym losowych, rozwiązań. A zmiana owego optymalnego rozwiązania, nawet w niewielkim stopniu, powoduje pogorszenie wykorzystania taboru o kilka procent.

Wnioski: Prezentowana w pracy analiza jest z jednej strony zgodna popularną opinią, iż ilość typów samochodów
we flocie powinna być ograniczona. Oznacza to, że uniwersalność i możliwość zmian w liczbie samochodów ma bardzo duże znaczenie. Z drugiej strony, prezentowana analiza potwierdza stwierdzenie, że nawet małe zmiany w wielkości floty i jej składzie mogą powodować istotne zmiany efektywności całej floty (mierzone na przykład, jako procent użytkowania).

Słowa kluczowe: zarządzanie, optymalizacja, flota, transport, liczebność, kompozycja

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 11 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.11
For citation:

MLA Redmer, Adam. "Strategic vehicle fleet management - the composition problem." Logforum 9.1 (2015): 11. DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.11
APA Adam Redmer (2015). Strategic vehicle fleet management - the composition problem. Logforum 9 (1), 11. DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.11
ISO 690 REDMER, Adam. Strategic vehicle fleet management - the composition problem. Logforum, 2015, 9.1: 11. DOI: 10.17270/J.LOG.2015.1.11
EndNote BibTeX RefMan