LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(4), artykuł 6, 327-337;

LOJALNOść MARKI W PRZEMYśLE KOSMETYCZNYM

Usman Yousaf1, Rida Zulfiqar2, Madiha Aslam2, Mohsin Altaf2

1University of Sargodha, Pakistan
2
University of Sargodha, Pakistan

Streszczenie:

Wstęp: Praca jest poświęcona zagadnieniu lojalności marki. Jej celem jest rozpoznanie wpływu na budowanie lojalności marki takich czynników jak wiarygodność marki, znajomość marki, wizerunek marki, jakość odbioru oraz znajomość produktu.

Metody: Dane do analizy zostały zebrane wśród studentek jednego z wydziałów Uniwersytetu Sargodha. Ostateczna analiza została przeprowadzona dla 125 poprawnych odpowiedzi. W celu sprawdzenia wiarygodności skali została zastosowana statystyka Cronbach's Alpha. Metoda regresji została użyta w celu przetestowania hipotezy. Natomiast analiza korelacji została zastosowana w celu zbadania zależności między zmiennymi niezależnymi (wiarygodność marki, znajomość marki, wizerunek marki, jakość odbioru oraz znajomość produktu) oraz zmienną zależną (lojalność marki).   

Wyniki i wnioski: Wyniki wykazały dodatnią zależność pomiędzy wiarygodnością marki, znajomością marki, wizerunkiem marki, jakością odbioru oraz znajomością produktu (zmienne niezależne) a lojalnością marki (zmienna zależna). Wszystkie zmienne związane ze znajomością marki miały największy wpływ na lojalność marki oraz zgodnie z wynikami badań najbardziej rozpoznawalną marką była L'Oreal. Praca ta została poświecona zbadaniu lojalności marki na Uniwersytecie Sargodha. Jednak co należy podkreślić, celem tych badań było ustalenie czy przemysł kosmetyczny powinien skupić się na wiarygodności marki, znajomości marki, wizerunku marki, jakości odbioru oraz znajomości produktu w celu budowania lojalności marki. Według wiedzy posiadanej przez Autorów, badania te były pierwszymi tego typu przeprowadzonymi na Uniwersytecie Sargodha, które miały na celu zbadanie świadomości studentów w zakresie wiarygodności marki, znajomości marki, wizerunku marki, jakości odbioru oraz znajomości produktu odnośnie wyrobów kosmetycznych. Wyniki badań są ograniczone ze względu na ograniczenie geograficzne grupy studentów, wśród których przeprowadzono badania (jeden wydział Uniwersytetu Sargodha). Badania mogą być przeprowadzone na innych uniwersytetach w Pakistanie.

Słowa kluczowe: wiarygodność marki, znajomość marki, wizerunek marki, jakość odbioru, znajomość produktu, lojalność marki
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Yousaf, Usman, et al. "Studying brand loyalty in the cosmetics industry." Logforum 8.4 (2012): 6.
APA Usman Yousaf, Rida Zulfiqar, Madiha Aslam, Mohsin Altaf (2012). Studying brand loyalty in the cosmetics industry. Logforum 8 (4), 6.
ISO 690 YOUSAF, Usman, et al. Studying brand loyalty in the cosmetics industry. Logforum, 2012, 8.4: 6.