LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(4), artykuł 3, 297-310;

SYSTEM ANALIZY EFEKTYWNOśCI ZARZąDZANIA MATERIAłOWEGO

Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Istotną częścią zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa jest udoskonalanie i poprawa procesu zarządzania materiałowego, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Kompleksowość procesów przepływów materiałowych stwarza takie zagrożenia jak rozproszenie analizy skoncentrowanej na wielu różnych czynnikach wpływających na efektywne zarządzanie procesem zakupu, transportu, magazynowania, poziomem zapasu, kapitału pracujacego i przepływem środków pieniężnych.

Materiały i metody: w prezentowanej pracy główny nacisk położono na wielowymiarową i wielokryterialną analizę efektywności zarządzania materiałowego, która wspomaga system podejmowania decyzji. Autorzy zaprezentowali wyniki badań dotyczące nieefektywnego zarządzania materiałowego i potwierdzające niewystarczające wsparcie analityczne decyzji w obszarze operacji zakupu i zaopatrzenia. 

Wyniki i wnioski: w oparciu o wyniki badań autorzy zaprezentowali model analizy efektywności przepływu materiałowego.

Słowa kluczowe: efektywność, controlling, zarządzanie materialowe, zakupy i zaopatrzenie
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Śliwczyński, Bogusław, and Adam Koliński. "Efficiency analysis system of material management." Logforum 8.4 (2012): 3.
APA Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński (2012). Efficiency analysis system of material management. Logforum 8 (4), 3.
ISO 690 ŚLIWCZYŃSKI, Bogusław, KOLIńSKI, Adam. Efficiency analysis system of material management. Logforum, 2012, 8.4: 3.