LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(4), artykuł 2, 287-295;

WIELOWARIANTOWOść KONFIGURACJI łAńCUCHãW DOSTAW W KONTEKśCIE KONCEPCJI TRANSPORTU SYNCHROMODALNEGO

Joanna Pleszko

Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, jak transport komodalny, czy synchromodalny stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych.

Metody: Opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego.  Przedstawiono analizę statystyczną w zakresie udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich dziesięciu latach. Przeprowadzono badania ważności cech jakości świadczonych usług transportowych na próbie 613 przedsiębiorców dobranych celowo. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych.

Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza cech jakości świadczonych usług transportowych w kontekście perspektywicznej koncepcji synchromodal transport obejmująca uczestników złożonych łańcuchów dostaw wskazuje na dążenia w kierunku doskonalenia relacji, wzajemnej współpracy i partnerstwa przyszłościowych rozwiązań procesowych i strategicznych.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, logistyka przyszłości, transport synchromodalny, komodalność, transport wielogałęziowy, jakość usług transportowych
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pleszko, Joanna. "Multi-variant configurations of supply chains in the context of synchromodal transport." Logforum 8.4 (2012): 2.
APA Joanna Pleszko (2012). Multi-variant configurations of supply chains in the context of synchromodal transport. Logforum 8 (4), 2.
ISO 690 PLESZKO, Joanna. Multi-variant configurations of supply chains in the context of synchromodal transport. Logforum, 2012, 8.4: 2.