Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2012, Artykuł 6

Vesna Brčić-Stipčević, Kristina Petljak

EMPIRYCZNA ANALIZA śWIADOMOśCI I ZAUFANIA KLIENTãW DO USTAWODAWSTWA W ZAKRESIE ŬYWNOśCI ORGANICZNEJ W CHORWACJI

Streszczenie:

Wstęp: Wyniki badań (z użyciem wysoko ustrukturyzowanych kwestionariuszy skierowanych do gospodarstw domowych) przeprowadzonych w marcu 2009 r. na reprezentacyjnej próbie mieszkańców Chorwacji wskazały, że większość respondentów (76,6%) jest zaznajomionych z żywnością organiczną.

Metody: W badaniach szczególny nacisk położony jest na zakup żywności organicznej, zwłaszcza przez regularnych odbiorców, którzy zostali zapytani o znajomość informacji znajdującej się w deklaracji organicznej żywności i pewność, czy jest to informacja rzetelna. Dalej badanie zgłębiło znajomość etykiety żywności organicznej odnośnie częstotliwości zakupu tej żywności. Ponadto badania opisują zaufanie konsumenta odnośnie monitorowania i systemu kontroli żywności organicznej w Chorwacji.

Wyniki i wnioski: Badanie daje wgląd w znajomość miar ochrony konsumenta żywności organicznej w Chorwacji i podaje rekomendacje dla organów legislacyjnych w zakresie żywności organicznej.

Słowa kluczowe: organiczne rolnictwo, chorwacki rynek żywności organicznej, ustawodawstwo dla żywności organicznej, badanie ankietowe

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 6 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Brčić-Stipčević, Vesna, and Kristina Petljak. "An empirical analysis of consumer awareness and trust in organic food legislation in Croatia." Logforum 8.3 (2012): 6.
APA Vesna Brčić-Stipčević, Kristina Petljak (2012). An empirical analysis of consumer awareness and trust in organic food legislation in Croatia. Logforum 8 (3), 6.
ISO 690 BRčIć-STIPčEVIć, Vesna, PETLJAK, Kristina. An empirical analysis of consumer awareness and trust in organic food legislation in Croatia. Logforum, 2012, 8.3: 6.
EndNote BibTeX RefMan