Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2012, Artykuł 4

Daniel Kaszubowski

OCENA WSKAŪNIKãW ZARZąDZANIA TRANSPORTEM MIEJSKIM

Streszczenie:

Wstęp: Problemy funkcjonowania przewozów ładunków w centrach miast stają się coraz wyraźniejsze wraz ze wzrostem poziomu motoryzacji oraz zmianami w strukturze popytu.  W rezultacie łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej uzależnione od częstych dostaw małych partii zróżnicowanych ładunków. Jest to typowy problem w większości współczesnych miast, którego rozwiązanie wymaga precyzyjnie dopasowanych narzędzi.

Metody: W celu uzyskania kompleksowej charakterystyki problemów związanych z transportem ładunków w miastach oraz ich możliwych rozwiązań dokonano analizy istniejących doświadczeń w tym zakresie. Specyfika poruszanej problematyki wymagała szerokiego podejścia badawczego. Obejmowało ono zarówno analizę szeregu przykładów i doświadczeń z miast europejskich, jak również weryfikację uwarunkowań teoretycznych. Na tej podstawie opracowano zbiór najczęściej występujących metod usprawnienia systemu transportu ładunków, który następnie poddano weryfikacji. W tym celu konieczne było zastosowanie metody analitycznej odzwierciedlającej złożoność badanego problemu. Musiała ona zapewniać elastyczność związaną z koniecznością uwzględnienia wielu zróżnicowanych kryteriów, przy zachowaniu jednocześnie przejrzystej struktury modelu. Do tego celu została wybrana metoda analitycznego procesu sieciowego (ANP - analytic network process).  Jest to metoda wielokryterialnego wspomagania procesu decyzyjnego stosowana w złożonych problemach decyzyjnych, umożliwiająca relatywną ocenę zarówno wymiernych jak i niewymiernych czynników. Założeniem autora było stworzenie modelu zachowującego racjonalny poziom szczegółowości odzwierciedlający wszystkie najważniejsze kryteria decyzyjne oraz interesy zaangażowanych podmiotów.

Wyniki i Wnioski: Przeprowadzona analiza wykazała, że w obecnej sytuacji optymalnym rozwiązaniem w Gdańsku może być wdrożenie rozwiązań o charakterze regulacyjnym. Odzwierciedla to przekonanie, że jedynie wyważone i przemyślane rozwiązania mogą przyczynić się do usprawnienia systemu transportu ładunków bez narażania na szwank lokalnej gospodarki. Ich wdrożenie powinno być wynikiem regularnie prowadzonych analiz funkcjonowania miejskiego systemu transportowego. Natomiast wdrożenie narzędzi o bardziej złożonym charakterze jest uzależnione od zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów w formie planowania oddolnego. W innym przypadku, forsowanie nadmiernie skomplikowanych rozwiązań pozbawionych praktycznego uzasadnienia spowoduje efekty odwrotne do zamierzonych.

Słowa kluczowe: transport ładunków w miastach, logistyka miejska, miejska polityka transportowa, analityczny proces sieciowy ANP

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kaszubowski, Daniel. "Evaluation of urban freight transport management measures." Logforum 8.3 (2012): 4.
APA Daniel Kaszubowski (2012). Evaluation of urban freight transport management measures. Logforum 8 (3), 4.
ISO 690 KASZUBOWSKI, Daniel. Evaluation of urban freight transport management measures. Logforum, 2012, 8.3: 4.
EndNote BibTeX RefMan