LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(2), artykuł 6, 151-156;

EFEKTYWNOść ROZWIĄZYWANIA PROBLEMãW KONGESTII DROGOWEJ

Zbyszko Pawlak

Poznań School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Kongestia drogowa jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów miejskich systemów komunikacyjnych i ich infrastruktury. Zdarza się inwestycje w infrastrukturę drogową, połączone z budową nowych lub przebudową starych połączeń drogowy, nie przynosi oczekiwanych rezultatów, tzn. nie przynosi poprawy stanu komunikacji miejskiej a nawet go pogarsza.

Metody: W artykule poddano analizie niektóre metody łagodzenia kongestii drogowej w obszarach zurbanizowanych. Metody instrumentalne, na przykład opłaty za parkowanie w centrach miast, nie przynoszą zwykle poprawy sytuacji. Bardziej skuteczne okazuje się wprowadzenie szybkiego i względnie komfortowego transportu publicznego, który byłby w stanie konkurować z przejazdami samochodami osobowymi.

Wyniki i wnioski:  Z badań wynika również, że stosowane często poszerzanie dróg, nie prowadzi wcale do zwiększenia ich przepustowości, gdyż wzmaga preferencje do używania samochodów prywatnych, zamiast środków komunikacji zbiorowej.  W konsekwencji, prowadzi to do powiększenia liczby pojazdów poruszających się po mieście i tym samym wzrostu poziomu kongestii. Nieskoordynowane jednostki dążące do osiągnięcia swojego osobistego optimum, nie zawsze osiągają w ten sposób optimum dla całej społeczności, która musi w konsekwencji płacić tzw. cenę anarchii. Im lepiej zatem będzie funkcjonowała komunikacja zbiorowa, tym więcej osób będzie jej używać, a tym samym w sieci ulic i tras komunikacyjnych miasta będzie mniej samochodów - z czego wyniknie mniejszy poziom kongestii.

Słowa kluczowe: przepływy ludności w miastach, drogowa kongestia miejska, instrumenty zarządzania miastem, cena anarchii
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pawlak, Zbyszko. "Efficiency of urban congestion problem solving." Logforum 8.2 (2012): 6.
APA Zbyszko Pawlak (2012). Efficiency of urban congestion problem solving. Logforum 8 (2), 6.
ISO 690 PAWLAK, Zbyszko. Efficiency of urban congestion problem solving. Logforum, 2012, 8.2: 6.