LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(4), artykuł 5, 49-60;

LOGISTYKA WIRTUALNA JAKO WSPARCIE PROCESÓW DEKOMPOZYCJI ŁAŃCUCHA DOSTAW (ROZWAūANIA KONCEPCYJNE)

Danuta Kisperska-Moroń

University of Economics in Katowice, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W tradycyjnym rozumieniu koncepcja łańcucha dostaw obejmuje różne formy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej integracji. Pod pojęciem integracji należy rozumieć przede wszystkim różnokierunkowe połączenia między firmami, które to generują przepływy towarów w obrębie łańcuchów dostaw i przyczyniają się do powstawania złożonych sieci połączeń biznesowych. Z powodu różnych czynników socjalnych i ekonomicznych, a przede wszystkim rosnącej roli outsourcingu w usługach logistycznych, tradycyjne łańcuchy dostaw ulegają dekompozycji. Z tego też powodu wynika potrzeba przeanalizowania na nowo koncepcji związanych z tym procesem.

Metody: Przedstawiono i przedyskutowano opis i analizę łańcucha dostaw w aktualnej formie oraz po dekompozycji. Przeprowadzono analizę przyczyn i możliwości zaniechania procesów zmierzających do pełnej integracji łańcuchów dostaw na rzecz struktur zdekomponowanych. Wskazano możliwości stosowania logistyki wirtualnej jako koncepcji umożliwiającej takie procesy.

Wyniki: Rozkład tradycyjnych łańcuchów wartości jest jedną z koncepcji, która ma swoje odzwierciedlenie również w klasycznych łańcuchach dostaw. Prawdopodobnie tradycyjnie stosowane metody oceny i analizy tych łańcuchów dostaw nie będą odpowiednie do podejmowania decyzji w warunkach braku kontynuacji procesów biznesowych. Dawniej stosowane metody i techniki zarządzania nie sprawdzają się w pełni w obecnych warunkach, które nie są jeszcze nawet całkowicie przeanalizowane i zrozumiałe.

Wnioski: Nasycenie usługami współczesnych łańcuchów dostaw powoduje istotne modyfikacje w logice i mechanizmach ich funkcjonowania, co z kolei prowadzi do zmian paradygmatu zarządzania tymi coraz bardziej złożonymi strukturami biznesowymi. Dążenia przedsiębiorstw do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na współczesnych rynkach pomagają w zmianach struktury i natury łańcuchów dostaw w kierunku ich wirtualizacji.

Słowa kluczowe: integracja łańcuchów dostaw, dekompozycja łańcuchów dostaw, logistyka wirtualna
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kisperska-Moroń, Danuta. "Virtual logistics as a support for decomposition process of supply chain (conceptual reflections)." Logforum 7.4 (2011): 5.
APA Danuta Kisperska-Moroń (2011). Virtual logistics as a support for decomposition process of supply chain (conceptual reflections). Logforum 7 (4), 5.
ISO 690 KISPERSKA-MOROń, Danuta. Virtual logistics as a support for decomposition process of supply chain (conceptual reflections). Logforum, 2011, 7.4: 5.