LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(4), artykuł 3, 27-39;

CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ELEMENTÓW METODYKI SIX SIGMA NA PRZYKŁADZIE REGIONU POMORSKIEGO

Piotr Grudowski, Piotr Waszczur

Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Six Sigma jest powiązana z cechami charakterystycznymi dla produktu oraz parametrami działań, potrzebnych do uzyskania tych produktów. Z drugiej strony jest to wielostopniowy powtarzający się proces skierowany na ciągłe udoskonalenia, dążące do globalnych standardów, wręcz do stanu perfekcyjnego. Jakkolwiek wzrasta zainteresowanie metodyką Six Sigma wśród małych i średnich przedsiębiorstw, to jednak nadal w literaturze mało jest publikacji poruszających temat tej metodyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie popartych dobrymi empirycznymi wynikami. Wyniki badań wstępnych wskazywały, że tylko niewielka część przedsiębiorstw tego sektora w regionie pomorskim stosują w praktyce elementy tej metodyki.

Metody: Przedsiębiorstwa zostały podzielona na grupy w zależności od typu ich działalności oraz wielkości zatrudnienia. Ankiety, adresowane do kierownictwa przedsiębiorstw, zostały wysłane do 150 losowo wybranych organizacji w dwóch etapach. Ankieta zawierała pytania o podstawowe dane przedsiębiorstwa, poziom wiedzy na temat zastosowań Six Sigma, opinii dotyczących uprawnień w firmie oraz szkoleń w zakresie metodyki Six Sigma.

Wyniki: Poniższe hipotezy zostały zaproponowane i statystycznie zweryfikowane. Uzyskano następujące wyniki:

  • brak odpowiedniego poziomu wiedzy o metodyce Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) ogranicza możliwość efektywnego monitorowania i usprawniania procesów - hipoteza potwierdzona,
  • stosowanie metod statystycznych należących do metodyki Six Sigma wymaga szeroko zakrojonej akcji popularyzującej wiedzę z tego zakresu wśród krajowych MŚP - hipoteza potwierdzona,
  • poziom świadomości ważności oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego jest wyższy aniżeli sektora usługowego - hipoteza odrzucona, poziom jest taki sam,
  • poziom wiedzy oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych jest znacząco wyższy aniżeli w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych - hipoteza potwierdzona,
  • poziom wiedzy oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP jest pozytywnie akceptowany przez przedsiębiorstwa, które wdrożyły system zarządzania jakością - hipoteza potwierdzona,
  • MŚP wolą raczej modyfikować istniejące procesy aniżeli radykalnie je zmieniać w celu ograniczenie w nich nieciągłości - hipoteza potwierdzona.

Wnioski: Poziom wiedzy na temat metod i technik metodyki Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego jest niski i wymaga szeroko zakrojonej akcji popularyzującej wiedzę z tego zakresu. Poziom świadomości ważności oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego nie jest wyższy aniżeli sektora usługowego, ale jest wyższy w średnich przedsiębiorstwach w stosunku do małych. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ma pozytywny wpływ na ten poziom. Przedsiębiorstwa z tego sektora preferują usprawnianie procesów aniżeli ich radykalne zmiany. 

Słowa kluczowe: Six Sigma, małe i średnie przedsiębiorstwa, badania
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Grudowski, Piotr, and Piotr Waszczur. "CHARACTERIZATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) OF POMERANIAN REGION IN SIX SIGMA METHODOLOGY APPLICATION." Logforum 7.4 (2011): 3.
APA Piotr Grudowski, Piotr Waszczur (2011). CHARACTERIZATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) OF POMERANIAN REGION IN SIX SIGMA METHODOLOGY APPLICATION. Logforum 7 (4), 3.
ISO 690 GRUDOWSKI, Piotr, WASZCZUR, Piotr. CHARACTERIZATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) OF POMERANIAN REGION IN SIX SIGMA METHODOLOGY APPLICATION. Logforum, 2011, 7.4: 3.