LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(2), artykuł 4, 37-50;

INFORMACJA W SYSTEMIE ZARZąDZANIA RUCHEM MIEJSKIM. ANALIZA WYKORZYSTANIA I OCENA PRZYDATNOśCI ŪRãDEł INFORMACJI DLA PORUSZAJąCYCH SIę PO MIEśCIE

Maciej Szymczak1, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek2

1. Poznań University of Economics,
2
. Silesian University of Technology, Poland

Streszczenie:

Rozwiązywanie problemów, jakie wiążą się z przepływami ładunków i osób w miastach wymaga podejścia systemowego oraz zintegrowania wielu działań. Jednym ze skutecznych sposobów usprawnienia ruchu, a co ważniejsze możliwym do szybkiego wdrożenia jest implementacja Inteligentnych Systemów Transportowych, co pozwala na znaczne wzbogacenie zasobów informacji dla zarządzania ruchem miejskim. Aby jednak efekt był zadowalający należy uwzględnić potrzeby informacyjne kierowców i pasażerów środków transportu zbiorowego oraz zapewnić im dogodny dostęp do informacji, aby mogli lepiej planować swoje podróże. Artykuł zawiera wyniki badań, jakie przeprowadzone były na dwóch obszarach zurbanizowanych - w aglomeracji poznańskiej oraz na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Celem badania było określenie, z jakich źródeł informacji korzystają poruszający się po mieście oraz jak oceniają przydatność tych źródeł.

Słowa kluczowe: zarządzanie ruchem miejskim, transport miejski, lokalny transport zbiorowy, logistyka miejska
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szymczak, Maciej, and Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. "Information in the city traffic management system. The analysis of the use of information sources and the assessment in terms of their usefulness for city routes users." Logforum 7.2 (2011): 4.
APA Maciej Szymczak, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek (2011). Information in the city traffic management system. The analysis of the use of information sources and the assessment in terms of their usefulness for city routes users. Logforum 7 (2), 4.
ISO 690 SZYMCZAK, Maciej, SIENKIEWICZ-MAłYJUREK, Katarzyna. Information in the city traffic management system. The analysis of the use of information sources and the assessment in terms of their usefulness for city routes users. Logforum, 2011, 7.2: 4.