LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(4), artykuł 3

KONCEPCJE WYSZCZUPLONEGO I ELASTYCZNEGO łAńCUCHA DOSTAW W ASPEKCIE ZARZąDZANIA RYZYKIEM

Sylwia Konecka

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Popularnymi i dość obszernie opisywanymi w literaturze koncepcjami zarządzania łańcuchem dostaw są koncepcje wyszczuplonego (lean) i elastycznego (agile) zarządzania łańcuchem dostaw, a także ich formy hybrydowe (leagile). Nie ma jednak spójności w rozróżnieniu ich od instrumentów i narzędzi, między innymi takich jak: outsourcing, single sourcing, quick response, reguły standaryzacji i opóźniania (postponement). Koncepcje te są opisywane w pozytywnym świetle, jako narzędzia wspomagające osiąganie przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Od niedawna wprowadzono pojęcie SCRM (Supply Chain Risk Management) - zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, podkreślając przy tym duże znaczenie zarządzania ryzkiem dla łańcuchów dostaw - również ze względu na możliwość osiągania przez łańcuchy, w których zidentyfikowano, oszacowano, zarządzano i kontrolowano ryzyko przewagi konkurencyjnej. Warto więc zastanowić się co łączy wymienione koncepcje i czy występują między nimi zależności (tu odniesiono się do pewnych wyników badań własnych). Znaczna część opracowań dotyczy identyfikowania ryzyk związanych z wyżej wymienionymi instrumentami zarządzania łańcuchem dostaw. Natomiast koncepcje lean i agile management często rozpatruje się ze względu na podstawowe determinanty funkcjonowania łańcuchów dostaw, takie jak natura popytu, charakter produktu, całkowity czas uzupełniania. Zdaniem autorki wskazane koncepcje można również rozpatrywać w aspekcie możliwości radzenia sobie z ryzykiem przez łańcuch dostaw. Mogłoby to przykładowo ułatwić wybór strategii łańcucha dostaw właśnie w oparciu o analizę ryzyka. Rozważania wsparto krótkimi analizami przypadków.

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, szczupły łańcuch dostaw, elastyczny łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Konecka, Sylwia. "Lean and agile supply chain management concepts in the aspect of risk management." Logforum 6.4 (2010): 3.
APA Sylwia Konecka (2010). Lean and agile supply chain management concepts in the aspect of risk management. Logforum 6 (4), 3.
ISO 690 KONECKA, Sylwia. Lean and agile supply chain management concepts in the aspect of risk management. Logforum, 2010, 6.4: 3.