Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2010, Artykuł 4

Artur Świerczek

ZALEżNOśCI MIęDZY STRATEGIAMI ODRACZANIA I WYNIKAMI DZIAłALNOSCI PRODUKCYJNEJ W łAńCUCHACH DOSTAW. UJęCIE SEKTOROWE

Streszczenie:

Strategia odraczania to jedna z najbardziej popularnych strategii, stosowana na szeroką skalę we współcześnie funkcjonujących łańcuchach dostaw. Polega ona na celowym opóźnianiu działań w łańcuchu dostaw aż do momentu otrzymania zamówienia od klienta. Różny stopień tego opóźnienia jest zależny głównie od lokalizacji materiałowych punktów rozdziału w przepływie produktów między ogniwami łańcucha dostaw. Pomimo wielu dogłębnych studiów empirycznych dotyczących strategii odraczania, nadal występuje niedostatek badań dotyczący wpływu różnych typów strategii odraczania na wyniki osiągane przez łańcuchy dostaw. W pracy zaprezentowano zależności występujące między strategiami odraczania i różnymi wskaźnikami działalności produkcyjnej w łańcuchach dostaw funkcjonujących w kilku wybranych gałęziach przemysłu na całym świecie. W tym celu przeprowadzono analizy statystyczne. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wnioski oraz wskazówki dotyczące kierunku przyszłych badań.

Słowa kluczowe: wyniki działalności produkcyjnej, łańcuchy dostaw, materiałowe punkty rozdziału

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Świerczek, Artur. "The relationships between postponement strategies and manufacturing performance in supply chains. An industrial perspective." Logforum 6.3 (2010): 4.
APA Artur Świerczek (2010). The relationships between postponement strategies and manufacturing performance in supply chains. An industrial perspective. Logforum 6 (3), 4.
ISO 690 ŚWIERCZEK, Artur. The relationships between postponement strategies and manufacturing performance in supply chains. An industrial perspective. Logforum, 2010, 6.3: 4.
EndNote BibTeX RefMan