LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(3), artykuł 10

ZASTOSOWANIE METOD WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

Hanna Sawicka, Szymon Węgliński, Piotr Witort

Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zastosowanie dwóch różnych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD) w dwóch systemach logistycznych. Jeden z nich to system zlokalizowany w Polsce, drugi to system o zasięgu międzynarodowym również działający na terenie Polski. W oparciu o dokładną analizę określono ich mocne i słabe strony. To umożliwiło skonstruowanie różnych wariantów - scenariuszy rozwoju dwóch rozpatrywanych systemów logistycznych. Rozwiązania te zostały stworzone heurystycznie i ocenione przez dwa zestawy kryteriów. W obydwu rozważnych przypadkach celem analizy było wyłonienie najkorzystniejszego wariantu. Problem decyzyjny został sformułowany jako wielokryterialny problem rankingowy, co oznacza że w obydwu przypadkach warianty zostały uszeregowane od najlepszego do najgorszego. W tym celu zastosowano metodykę WWD Autorzy przedstawili wybrane metody WWD, w tym Electre III oraz AHP. Metody te najlepiej odpowiadają specyfice dwóch rozważanych problemów decyzyjnych występujących w systemach logistycznych Następnie przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe i zaprezentowano ich rezultaty. Autorzy poddali dyskusji otrzymane wyniki oraz przedstawili wnioski dotyczące przydatności zastosowanych metod WWD do analizowanych problemów.

Słowa kluczowe: reorganizacja systemów logistycznych, problem lokalizacji, metodyka WWD, metody Electre III i AHP
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Sawicka, Hanna, et al. "Application of multiple criteria decision aid methods in logistic systems." Logforum 6.3 (2010): 10.
APA Hanna Sawicka, Szymon Węgliński, Piotr Witort (2010). Application of multiple criteria decision aid methods in logistic systems. Logforum 6 (3), 10.
ISO 690 SAWICKA, Hanna, WęGLIńSKI, Szymon, WITORT, Piotr. Application of multiple criteria decision aid methods in logistic systems. Logforum, 2010, 6.3: 10.