LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2009, Artykuł 8

Mariusz Jedliński

University of Szczecin, Szczecin, Polska

W POSZUKIWANIU ISTOTY POTENCJAłU LOGISTYCZNEGO PRZEDSIęBIORSTWA

Streszczenie:

W artykule, który ze swojego założenia ma stanowić przyczynek do dyskusji naukowej, zostały przedstawione rozważania na temat istoty i znaczenia "potencjału logistycznego przedsiębiorstwa". Przyjęto bowiem hipotezę, iż brak doprecyzowania pola znaczeniowego stosowanych w literaturze terminów, powoduje ich rozmytą interpretację. Oceniając kontekst wielu sformułowań spotykanych w literaturze przedmiotu, można bowiem odnieść wrażenie, że najczęściej nie są to pojęcia rozumiane jednoznacznie. Dlatego został on zdefiniowany jako zdolność sił logistycznych przedsiębiorstwa do wykonania maksymalnej produkcji usługi logistycznej w wymaganym czasie. Jest on określanym przez klienta i jest kompromisem między czasem oczekiwanym przez niego, a deklarowanym do dotrzymania przez system. Wskazano także na źródła różnej interpretacji, znaczenie "zdolności" systemu logistycznego oraz na rzadko podnoszony aspekt "inteligencji" systemów. Zwrócono także uwagę na rolę "kompetencji logistycznych", które reprezentuje przedsiębiorstwo.

Słowa kluczowe: potencjał logistyczny, zdolność systemu logistycznego, kompetencje logistyczne, analiza potencjału logistycznego

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 8 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Jedliński, Mariusz. "In pursuit of the essence of logistic potential of an enterprise." Logforum 5.4 (2009): 8.
APA Mariusz Jedliński (2009). In pursuit of the essence of logistic potential of an enterprise. Logforum 5 (4), 8.
ISO 690 JEDLIńSKI, Mariusz. In pursuit of the essence of logistic potential of an enterprise. Logforum, 2009, 5.4: 8.
EndNote BibTeX RefMan