LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2009, Artykuł 6

Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Roman Domański, Marek Fertsch

Poznań School of Logistics, Poznań, Poland

ANALIZA PORãWNAWCZA WYBRANYCH KONCEPCJI ZARZąDZANIA PRZEPłYWEM STRUMIENI MATERIAłOWYCH W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI

Streszczenie:

Artykuł przestawia analizę porównawczą wybranych koncepcji zarządzania przepływem strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji. Jest to analiza podobieństw i różnic według wybranych kryteriów takich jak między innymi: stopień integracji, orientacja na zapasy, forma zapasów, postać zapasu zabezpieczającego czy koncentracja zapasów w sieci dystrybucji. Analizie porównawczej poddane zostały koncepcje ROP (Re-order Point), ROC (Re-order Cycle) należące do klasycznego zarządzania zapasami, koncepcje MRP (Material Requirements Planning) oraz DRP (Distribution Requirement Planning) będące realizacją zagregowanego planowania oraz koncepcje oparte na zaawansowanej współpracy podmiotów w łańcuchu dostaw jak: CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment), VMI (Vendor Managed Inventory).

Słowa kluczowe: logistyka dystrybucji, łańcuch dostaw, DRP, CPFR, VMI

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 6 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hadaś, Łukasz, et al. "COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED CONCEPTS OF MANAGING MATERIAL FLOWS IN DISTRIBUTION LOGISTICS." Logforum 5.4 (2009): 6.
APA Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Roman Domański, Marek Fertsch (2009). COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED CONCEPTS OF MANAGING MATERIAL FLOWS IN DISTRIBUTION LOGISTICS. Logforum 5 (4), 6.
ISO 690 HADAś, Łukasz, et al. COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED CONCEPTS OF MANAGING MATERIAL FLOWS IN DISTRIBUTION LOGISTICS. Logforum, 2009, 5.4: 6.
EndNote BibTeX RefMan