LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2009, Artykuł 5

Marzena Kramarz

Politechnika Śląska, Zabrze, Polska

ANALIZA OTOCZENIA łAńCUCHA DOSTAW JAKO ETAP KONFIGURACJI ZłOŬONEGO SYSTEMU LOGISTYCZNEGO NA PRZYKłADZIE BRANŬY FARMACEUTYCZNEJ

Streszczenie:

Konfiguracja systemu logistycznego branży farmaceutycznej wymaga uwzględnienia uwarunkowań makrootoczenia, w tym zwłaszcza sfery polityczno - prawnej a także uwarunkowań wewnętrznej struktury łańcucha dostaw. Elementy makrootoczenia są niezwykle istotne zarówno w projektowaniu systemu dystrybucji jak i zaopatrzenia, gdzie regulacje prawne i administracyjne, związane z funkcjonowaniem sektora, determinują konfigurację sieci. W artykule zaprezentowane są wyniki badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży chemicznej, będącym dostawcą w łańcuchu dostaw farmaceutyków. Podkreślenie szans i zagrożeń oraz wpływu poszczególnych czynników na kształtowane relacje pomiędzy węzłami ma za zadanie wspomóc decyzje centralnego węzła sieci. Projektowana sieć nie może być w tym ujęciu systemem statycznym a raczej złożoną, elastyczną strukturą dynamicznie reagującą na zmiany w otoczeniu. Przedsiębiorstwa chcące uczestniczyć w sieci dostaw w przemyśle farmaceutycznym, muszą mieć na uwadze nie tylko wysokie bariery wejścia na ten rynek związane z wymaganiami formalno-prawnymi, ale również stosunkowo wysokie koszty logistyczne, na jakie mogą być narażone.

Słowa kluczowe: konfiguracja sieci, analiza otoczenia, przemysł farmaceutyczny, system dystrybucji

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kramarz, Marzena. "Analysis of the supply chain environments as the stage of the configuration of the logistic system on the example of the pharmaceutical industry." Logforum 5.4 (2009): 5.
APA Marzena Kramarz (2009). Analysis of the supply chain environments as the stage of the configuration of the logistic system on the example of the pharmaceutical industry. Logforum 5 (4), 5.
ISO 690 KRAMARZ, Marzena. Analysis of the supply chain environments as the stage of the configuration of the logistic system on the example of the pharmaceutical industry. Logforum, 2009, 5.4: 5.
EndNote BibTeX RefMan