LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) Logforum. 2009. 5(4), artykuł 3

ANALIZA ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCJI PALIW PłYNNYCH W POLSCE

Bogusz Wiśnicki, Artur Kujawski, Marcin Breitsprecher

Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie:

Analiza obejmuje system przesyłu produktów naftowych, tj. oleju napędowego i etylin z miejsc produkcji do odbiorców hurtowych. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem dostępnych i prognozowanych danych makroekonomicznych i informacji uzyskanych od największych producentów paliw w Polsce. Charakterystyka systemu pokazuje, że opiera się on na wykorzystaniu sieci rurociągów produktowych uzupełnionej transportem kolejowym. Odbiorcami hurtowymi są bazy paliw pełniące funkcje przeładunkowo-składowe. Analiza przestrzenna sieci baz paliw dokonana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykazuje, że ilość, wielkość oraz położenie baz nie odpowiada obecnym i przyszłym potrzebom rynku paliw płynnych w Polsce. Stąd dokonano weryfikacji istniejącej sieci baz paliw płynnych oraz dokonano wskazań lokalizacyjnych dla nowobudowanych baz. W efekcie analizy powstała nowa sieć baz - centrów dystrybucji. Zaplanowano również budowę nowych odcinków rurociągów dystrybucyjnych zaopatrujących wskazane wcześniej bazy. Analiza kończy się sformułowaniem ogólnych i szczegółowych wniosków odnoszących się do rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce.

Słowa kluczowe: transport rurociągowy, paliwa płynne, centra dystrybucji, system dystrybucji, bazy paliw płynnych
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Wiśnicki, Bogusz, et al. "Development analysis of the liquid fuel distribution system in Poland." Logforum 5.4 (2009): 3.
APA Bogusz Wiśnicki, Artur Kujawski, Marcin Breitsprecher (2009). Development analysis of the liquid fuel distribution system in Poland. Logforum 5 (4), 3.
ISO 690 WIśNICKI, Bogusz, KUJAWSKI, Artur, BREITSPRECHER, Marcin. Development analysis of the liquid fuel distribution system in Poland. Logforum, 2009, 5.4: 3.