Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2009, Artykuł 1

Michael Richter, Jens-Michael Potthast

ADAPTACJA SYSTEMóW PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJą

Streszczenie:

Konsekwencją niewystarczającego dostosowania systemów planowania i sterowania produkcją (PSP) do dynamiki zmian zachodzących w obrębie łańcuchów dostaw oraz wydziałów produkcyjnych przedsiębiorstw są niestety nie w pełni efektywne systemy sterowania w/w funkcjami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest z jednej strony nieznajomość związków przyczynowo-skutkowych, zachodzącymi pomiędzy istotnymi, zewnętrznymi czynnikami zmian i wewnętrznymi parametrami przedsiębiorstwa oraz z drugiej strony zbyt późne wdrażanie rozwiązań dostosowawczych, jak również niezbyt jasno dookreślone kompetencje dla ich wdrażania. Z tego tez względu najważniejszym wyzwaniem w tym zakresie stało się opracowanie metody dla adaptacji systemów PSP do dynamiki zmian, występujących w obrębie łańcuchów dostaw. Dla pokazania relacji pomiędzy sprawczymi czynnikami takiej adaptacji a istniejącymi parametrami wyjściowymi oraz dla identyfikacji możliwych i adekwatnych do potrzeb rozwiązań opracowano standardowy model adaptacyjny. Model ten zawiera metodę oceny potencjalnej możliwości wdrożenia określonych zmian pod względem nakładów i osiąganych korzyści. Schemat organizacyjny funkcjonowania modelu oraz instrukcja postępowania operacyjnego wspierają funkcję optymalnego kształtowania przedsięwzięć organizacyjnych w celu efektywnego dostosowania systemów PSP do relacji zachodzących zarówno w ramach wydziałów przedsiębiorstwa oraz w kontekście przebiegu określonych procesów wewnątrzzakładowych, jak i w obrębie całego łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: system planowania i sterowania produkcją, dostosowanie, łańcuch dostaw, logistyka, parametry, model adaptacyjny

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Richter, Michael, and Jens-Michael Potthast. "Slight PPC Systems Adaption." Logforum 5.1 (2009): 1.
APA Michael Richter, Jens-Michael Potthast (2009). Slight PPC Systems Adaption. Logforum 5 (1), 1.
ISO 690 RICHTER, Michael, POTTHAST, Jens-Michael. Slight PPC Systems Adaption. Logforum, 2009, 5.1: 1.
EndNote BibTeX RefMan