LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(2), artykuł 3

KONTROLLING W ŁAŃCUCHU DOSTAW – NARZĘDZIE DLA INTEGRACJI PROCESÓW

Bogusław Śliwczyński

Streszczenie: Wartość produktu dla klienta jest wynikiem realizacji wielu procesów w łańcuchu dostaw - np. zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji - i zużywania w tych procesach zasobów. Określenie przebiegu procesu najlepiej realizującego cele przyjętej strategii przedsiębiorstwa i eliminującego działania nie dodające wartości dla klienta, jest problemem wielu przedsiębiorstw w osiąganiu ich wysokiej efektywności działania. W obliczu braku satysfakcjonującego zysku i niskiego poziomu sprzedaży/przychodu w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, skuteczny sposób realizacji strategii wzrostu wartości produktu i wzrostu efektywności, jest bardzo poszukiwany. Przedsiębiorstwa mogą w realizacji założonej strategii ponosić koszty nieadekwatnie wysokie do tworzonej wartości, obniżając tym samym efektywność posiadanych zasobów i zainwestowanego kapitału. W treści artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności kontrolingu, jako narzędzia pozwalającego w sposób zintegrowany zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa i wartość produktu na docelowym rynku. Przedsiębiorstwo, dla osiągania wysokiej efektywności i wartości dla klienta, powinno integrować działania kształtowania procesów i zasobów w łańcuchu dostaw. Określenie kluczowych wskaźników wykonania i ich docelowych wartości jest w przypadkach wielu przedsiębiorstw niewystarczające. Konieczne jest aktywne wsparcie zarządzania procesów łańcucha dostaw przez kontroling (głównie operacyjny). Niestety w wielu badanych przedsiębiorstwach kontroling efektywności jest wykonywany przez działy F/K lub działy kontrolingu finansowego, nie wykorzystujące w swojej pracy metod i narzędzi kształtowania procesów i zasobów łańcucha dostaw oraz analizy wartości.
Słowa kluczowe: kontroling, efektywność, zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie, proces, wskaźniki wykonania, mapowanie, łańcuch wartości, zarządzanie wartością
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Śliwczyński, Bogusław. "CONTROLLING IN SUPPLY CHAIN - TOOL FOR PROCESS INTEGRATION." Logforum 4.2 (2008): 3.
APA Bogusław Śliwczyński (2008). CONTROLLING IN SUPPLY CHAIN - TOOL FOR PROCESS INTEGRATION. Logforum 4 (2), 3.
ISO 690 ŚLIWCZYńSKI, Bogusław. CONTROLLING IN SUPPLY CHAIN - TOOL FOR PROCESS INTEGRATION. Logforum, 2008, 4.2: 3.