LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(1), artykuł 5

METODOLOGIA POZNANIA ROLI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH LOGISTYCZNYCH

Gaby Neumann, Daniela Düring

Streszczenie: Rola wiedzy jako czynnika o znaczeniu strategicznym jest szeroko akceptowana wśród przedsiębiorstw logistycznych. Aczkolwiek nadal otwarte jest pytanie, jak najlepiej wykorzystać te zasoby. W latach 90-tych, gdy zarządzanie wiedzą ograniczało się głównie do wprowadzania technologii komputerowych, baz danych oraz rozwiązań opartych na sieciach intranetowych, również w obszarze logistyki stracono dużo z potencjalnych korzyści w tej dziedzinie. W efekcie obserwuje się braki we wprowadzaniu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach logistycznych. Aby pokonać to, należy traktować zarządzanie wiedzą tak samo jak wspomaganie zarządzaniem kadrą, organizacją oraz strukturami IT i powinno być dokonywane w tym samym czasie. Każda aktywność w obszarze zarządzania wiedzą i inwestycji w wiedzę musi mieć na celu jak najlepsze zintegrowanie się z logistycznymi procesami danego przedsiębiorstwa. W tym celu konieczna jest metodologia wyznaczania i oceny kluczowych celów, np. przez stosowanie systemu wskaźników logistycznych. W dalszym etapie konieczne są modele oceny wprowadzania zarządzania wiedzą, opierające się na ich efektywności w osiągnięciu celów oraz modele kontroli zmian procesów. Na tej podstawie, praca przedstawia analizę wrażliwości Vestera poprzez zastosowanie jej w obszarze zarządzania wiedzą logistyczną. Główny nacisk położono na ocenę, czy można stworzyć model wrażliwości, pozwalający na systematyczną analizę opartą na symulacji, umożliwiającą zrozumienie roli zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach logistycznych oraz identyfikowanie wpływu inwestycji w wiedzę na wyniki (logistyczne) przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, analiza wrażliwości, przedsiębiorstwa logistyczne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 5 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Neumann, Gaby, and Daniela Düring. "METHODOLOGY TO UNDERSTAND THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN LOGISTICS COMPANIES." Logforum 4.1 (2008): 5.
APA Gaby Neumann, Daniela Düring (2008). METHODOLOGY TO UNDERSTAND THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN LOGISTICS COMPANIES. Logforum 4 (1), 5.
ISO 690 NEUMANN, Gaby, DìRING, Daniela. METHODOLOGY TO UNDERSTAND THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN LOGISTICS COMPANIES. Logforum, 2008, 4.1: 5.