LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2007, Artykuł 3

Zbyszko Pawlak

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZARZĄDZANIE KONGESTIĄ RUCHU ULICZNEGO W OBSZARZE ZURBANIZOWANYM

Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie czynników wpływających na zarządzanie kongestią ruchu ulicznego w obszarze zurbanizowanym. Zgodnie z zaprezentowanymi przewidywaniami teoretycznymi, czynniki takie jak: migracje (dojazdy do pracy), lokalizacja w obrębie danej strefy funkcjonalnej miasta, roboty drogowe, obecność obszarów użyteczności publicznej, układ sieci transportowej, suburbanizacja, znaczenie danego szlaku drogowego, rodzaj drogi, obecność i charakter skrzyżowań, przejazdy kolejowe, mosty oraz infrastruktura transportu publicznego w różnym stopniu wpływają na wzorzec kongestii ruchu ulicznego. Poziom wpływu danego czynnika w obszarze miejskim Poznania wyrażony został za pomocą wskaźnika własnego opracowania - Syntetycznego Współczynnika Kongestii (SCR). Dodatkowo zostało przewidziane, że natężenie ruchu ulicznego w dni robocze jest wyższe w porównaniu z weekendami. W celu zweryfikowania powyższych hipotez, zostało przeprowadzone badanie polegające na ustaleniu kilku punktów pomiarowych w pobliżu skrzyżowań charakteryzujących się obecnością wcześniej wspomnianych czynników. W tych miejscach zmierzono natężenie ruchu ulicznego, co umożliwiło dalsze analizy. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków, że do najważniejszych czynników wpływających na zarządzanie kongestią ruchu ulicznego w obszarze zurbanizowanym należą: ranga danego szlaku ulicznego jako trasy komunikacyjnej, położenie na szlaku dojazdu do centrum biznesoewgo miasta (CBD) lub innego ważnego obszaru użyteczności poblicznej oraz rodzaj drogi (droga szybkiego ruchu, dwupasmowa, wielopoziomowe skrzyżowania). Z kolei wpływ innych czynników (układ ulic, obszary użyteczności publicznej, lokalizacja w obrębie danej strefy funkcjonalnej) jest znacznie mniejszy. Zaobserwowano również w jednym z punktów pomiarowych, pewną rozbieżność pomiędzy oczekiwanymi a uzyskanymi wynikami, co prawdopodobnie jest wynikiem oddziaływania dodatkowego, nieprzewidzianego czynnika np. wypadku drogowego.
Słowa kluczowe: zarządzanie, obszar zurbanizowany, kongestia ruchu ulicznego, syntetyczny wskaźnik kongestii.

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf oraz HTML artykuł nr 3 - html

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pawlak, Zbyszko. "FACTORS DETERMINING THE MANAGEMENT OF THE TRAFFIC CONGESTION IN THE URBAN AREA." Logforum 3.4 (2007): 3.
APA Zbyszko Pawlak (2007). FACTORS DETERMINING THE MANAGEMENT OF THE TRAFFIC CONGESTION IN THE URBAN AREA. Logforum 3 (4), 3.
ISO 690 PAWLAK, Zbyszko. FACTORS DETERMINING THE MANAGEMENT OF THE TRAFFIC CONGESTION IN THE URBAN AREA. Logforum, 2007, 3.4: 3.
EndNote BibTeX RefMan