LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(4), artykuł 2

WYMIANA INFORMACJI W STRATEGIACH SIECI LOGISTYCZNYCH

Marek Matulewski

Streszczenie: Autor omawia rolę informacji i wymiany informacji w strategiach logistycznych sieci dostaw. W artykule zostały omówione różnice pomiędzy logistycznymi łańcuchami i sieciami dostaw. Następnie wyróżniono dwa typy przepływów informacji tzn. wspomagający działania koordynacyjne i wspomagający działania operacyjne. Opisano relacje występujące w sieciach dostaw i stanowiące źródło przewagi nad konkurencją. Autor omawia następujące czynniki wpływające na proces wymiany informacji w sieciach dostaw: zmiany w zachowaniu konsumentów, wzrost siły nabywczej konsumentów, internacjonalizację i globalizację gospodarki, procesy konsolidacyjne i rozwój technologiczny. Następnie przedstawia obszary potencjalnych konfliktów mogących wpływać na sposób wymiany informacji wybierany na potrzeby przemysłu i handlu. W artykule zostały także przedstawione dwa zasadnicze typy relacji tj. konfrontacyjne podejście do drugiego uczestnika i zachowania kooperacyjne. Zmienność i niepewności popytu jest również istotnym problemem logistycznym, który jest szczególnie widoczny w tzw. "efekcie byczego bicza." Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje prognozowanie, by chronić się przed zmiennością i niepewnością popytu. Na koniec, autor prezentuje wpływ nowych technologii na wymianę informacji.
Słowa kluczowe: informacja, łańcuch logistyczny, sieć logistyczna, strategia logistyczna, podejście konfrontacyjne, zachowanie kooperacyjne, efekt bullwhip, wymiana informacji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 2 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Matulewski, Marek. "THE ROLE OF INFORMATION EXCHANGE IN LOGISTIC NETWORK STRATEGIES." Logforum 3.4 (2007): 2.
APA Marek Matulewski (2007). THE ROLE OF INFORMATION EXCHANGE IN LOGISTIC NETWORK STRATEGIES. Logforum 3 (4), 2.
ISO 690 MATULEWSKI, Marek. THE ROLE OF INFORMATION EXCHANGE IN LOGISTIC NETWORK STRATEGIES. Logforum, 2007, 3.4: 2.