LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(2), artykuł 7, 253-269; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.584

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM WYDAJNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW ORAZ JEJ WYMIARÓW W KONTEKŚCIE ADAPTACYJNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW

Dorota Leończuk

Bialystok University of Technology, Bialystok, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Ważną determinantą wydajności łańcucha dostaw jest jego adaptacyjność. Jest to jedna z istotnych cech, które przekładają się na wyniki funkcjonowania łańcucha dostaw. Adaptacyjność jest przez wielu badaczy wskazywana jako ważne źródło zdobycia i utrzymania długoterminowej przewagi konkurencyjnej, jeden z głównych czynników gwarantujących sukces łańcucha dostaw, czy też główny megatrend rozwojowy łańcuchów dostaw. Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu czynników, takich jak branża i stosowana strategia konkurencyjna na poziom wydajności łańcucha dostaw oraz wyniki osiągane przez łańcuch dostaw w ramach kluczowych aspektów wydajności z uwzględnieniem kontekstu adaptacyjności.

Metody: W artykule przeanalizowano wyniki badań przeprowadzonych techniką CATI na próbie 200 przedsiębiorstw z czterech branż: spożywczej, RTV/AGD i elektroniki, motoryzacyjnej oraz meblarskiej. Analiza zgromadzonych danych została przeprowadzona w kilku etapach. W pierwszej kolejności wykonano hierarchiczną konfirmacyjną analizę czynnikową. Opracowany model wykorzystano do pomiaru i oceny wydajności łańcuchów dostaw oraz jej wymiarów, poprzez wyznaczenie ocen czynnikowych. W ostatnim etapie zbadano wpływ takich czynników jak przynależność do branży oraz stosowana strategia konkurencyjna na poziom wydajności oraz jej czterech wymiarów. W tym etapie wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa.

Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że poziom wydajności łańcuchów dostaw, a także jej czterech wymiarów nie jest zależny od przynależności do branży, natomiast różni się w zależności od stosowanej strategii konkurencyjnej.

Wnioski: Opracowany oraz pozytywnie zweryfikowany pod względem jakości model może stanowić narzędzie użyteczne dla praktyków zarządzania do pomiaru i oceny wydajności poszczególnych łańcuchów dostaw, a także dokonywania ich porównań. Dzięki wskazaniu czynników wpływających na poziom wydajności oraz jej czterech wymiarów menedżerowie mogą także w świadomy sposób wskazywać kierunki doskonalenia łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: dokonania łańcucha dostaw, adaptacyjność, formuła 3V, hierarchiczna konfirmacyjna analiza czynnikowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Leończuk, Dorota. "Factors affecting the level of supply chain performance and its dimensions in the context of supply chain adaptability." Logforum 17.2 (2021): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.584
APA Dorota Leończuk (2021). Factors affecting the level of supply chain performance and its dimensions in the context of supply chain adaptability. Logforum 17 (2), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.584
ISO 690 LEOńCZUK, Dorota. Factors affecting the level of supply chain performance and its dimensions in the context of supply chain adaptability. Logforum, 2021, 17.2: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.584