LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2021, Artykuł 6

Pascal Wolff1, Jiazhen Huo1, Hans-Christian Pfohl2

1Tongji University, Shanghai, China
2
Technical University of Darmstadt, Darmstadt, Germany

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU HARMONOGRAMOWANIA PRZEWOZÓW PRZY USTALONYCH ZAŁADUNKACH

Streszczenie:

Wstęp: Harmonogramowanie przewozów oraz cross-dockingu leży w zasięgu zainteresowania uczonych już od ponad 30 lat. W tym okresie zaproponowało wiele różnych modeli programistycznych tablic awizacyjnych. Jednak zaledwie kilka modeli bierze pod uwagę stałe załadunki, które często są stosowane w przewozach niepełno samochodowych oraz kurierskich. Według naszego rozeznania, żaden z dostępnych modeli nie stosuje modelowania czasem w sposób dyskretny lub ciągły dla uzyskania lepszego wyniku. Celem pracy jest uzupełnienie tej luki w badaniach. Dlatego też rozważono wariant problemu harmonogramowania przewozów ze stałymi załadunkami z celem nadrzędnym znalezienia takiego sposobu harmonogramowania aby minimalizował on liczbę opóźnionych przewozów.

Metody: Zaproponowano dwa modele, opisujące harmonogramowanie przewozów ze stałymi załadunkami. Problem ten został sformułowany poprzez model programistyczny ze zmienną czasu w ujęciu dyskretnym i ciągłym.

Wyniki: Przeprowadzono symulację komputerową w celu określenie działania opracowanych modeli. Porównano wyniki pod względem jakości uzyskanego wyniku oraz niezbędnego czasu dla obliczeń.

Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że proponowany model dyskretny może rozwiązywać problem średniej wielkości w czasie niższej niż minuta. Model oparty na czasie ciągłym uzyskał z kolei optymalizację przy małych przypadkach.  Wymagało to jednak dłuższego czasu obliczeniowego. Dodatkowo nie uzyskano dla rozwiązań średniej wielkości czasu niższego od 5 minut. Dlatego też wysunięto wniosek, że model dyskretny jest lepszym w porównaniu z modelem ciągłym.

Słowa kluczowe: cross-docking, harmonogramowanie przewozów, programowanie różnych zmiennych, logistyka, optymalizacja

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 6 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

DOI: 10.17270/J.LOG.2021.572
For citation:

MLA Wolff, Pascal, et al. "Mixed-integer programming formulations for the truck scheduling problem with fixed outbound departures ." Logforum 17.2 (2021): 6. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.572
APA Pascal Wolff, Jiazhen Huo, Hans-Christian Pfohl (2021). Mixed-integer programming formulations for the truck scheduling problem with fixed outbound departures . Logforum 17 (2), 6. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.572
ISO 690 WOLFF, Pascal, HUO, Jiazhen, PFOHL, Hans-Christian. Mixed-integer programming formulations for the truck scheduling problem with fixed outbound departures . Logforum, 2021, 17.2: 6. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.572
EndNote BibTeX RefMan