LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2021, Artykuł 4

Muhammad Waqas1, Xue Honggang1, Syed Abdul Rehman Khan2, Naveed Ahmad3, Zia Ullah4, Muzaffar Iqbal5

1Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China
2
Tsinghua University, Beijing, China
3
Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China
4
Lahore Leads University, Lahore, Pakistan
5
Tianjin University, Tanjian, China

WPŁYW OGRANICZEŃ LOGISTYKI ZWROTNEJ NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAūONY PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie:

Wstęp: Wskutek wzrastającego rozwoju przemysłowego i intensyfikacji produkcji, zużywa się coraz więcej surowców, co z kolei wpływa na stan środowiska. Logistyki zwrotna (RL) to koncepcja dobrze rozwinięta w krajach rozwiniętych w stosunku do krajów rozwijających się. Wdrożenie logistyki zwrotnej jest w swojej początkowej fazie ze względu na wiele czynników ograniczających i utrudniających jej wprowadzenie. Celem pracy jest identyfikacji barier wpływających na logistykę zwrotną poprzez przegląd literatury oraz sprawdzenie wpływu tych czynników na wdrażanie praktyk logistyki zwrotnej jak również sprawdzenie czy mają one wpływ na działalność przedsiębiorstwa czy nie.

Metody: Dane do badania zostały zebrane od pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych oraz odpowiednich instytucji rządowych i poddane analizie przy zastosowaniu metody modelowania równania strukturalnego. Nowatorski model strukturalny uwzględnia w sobie wszystkie analizowane zmienne w celu oceny wpływu barier logistyki zwrotnej na rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa.

Wyniki: Badanie wykazuje, że czynniki: Infrastruktura i technologia, Finanse i ekonomia, Wiedza i doświadczenie, są czynnikami krytycznymi i mają negatywny wpływ na zaadoptowanie praktyk logistyki zwrotnej. Wdrożenie praktyk logistyki zwrotnej ma pozytywny efekt na działalność ekonomiczną i środowiskową przedsiębiorstwa.

Wnioski: Osiągnięte rezultaty pozwalają na poszerzenie dostępnej literatury, pokazując, że modernizacja ekologiczna oraz nowe prawodawstwa związane z ochroną środowiska powinno być zintegrowane w przedsiębiorstwie w celu zniwelowania barier związanych z czynnikami z grup Infrastruktura i technologia, Finanse i ekonomia, Wiedza i doświadczenie poprzez odpowiednio szkolenia oraz przez promowanie rozwoju zrównoważonego wśród szczebla najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, wdrożenie logistyki zwrotnej, ograniczenia, przedsiębiorstwa produkcyjne, Pakistan

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

DOI: 10.17270/J.LOG.2021.583
For citation:

MLA Waqas, Muhammad, et al. "Impact of reverse logistics barriers on sustainable firm performance via reverse logistics practices." Logforum 17.2 (2021): 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.583
APA Muhammad Waqas, Xue Honggang, Syed Abdul Rehman Khan, Naveed Ahmad, Zia Ullah, Muzaffar Iqbal (2021). Impact of reverse logistics barriers on sustainable firm performance via reverse logistics practices. Logforum 17 (2), 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.583
ISO 690 WAQAS, Muhammad, et al. Impact of reverse logistics barriers on sustainable firm performance via reverse logistics practices. Logforum, 2021, 17.2: 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2021.583
EndNote BibTeX RefMan