LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(2), artykuł 10, 299-309; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.585

CZYNNIKI WYBORU WARUNKÓW INCOTERMS® WŚRÓD EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW € APLIKACJA (FAHP) DLA ROZMYTEJ ANALIZY HIERARCHICZNEGO PROCESU

Tugce Danacı Unal, Ismail Metin

Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey

Streszczenie:

Wstęp: Są dostępne badania analizujące jakie czynniki i w  jaki sposób wpływają na wybór warunków Incoterms®, jednak istotność wagi poszczególnych czynników osobno dla eksporterów i importerów nie są należycie zbadana. Praca ta ma na celu uzupełnienie tej luki w badaniach poprzez zbadania wpływu wyboru warunków Incoterms® oraz sprawdzenie czy są różnice pomiędzy importerami i eksporterami.  W tym celu przeprowadzone analizę wagi poszczególnych czynników dla obu grup.

Metody: Stworzono model koncepcyjny oparty na różnych podejściach, poprzednich badaniach oraz decyzjach ekspertów.  Dane zostały zebrane poprzez pocztę mailową od 19 eksporterów Incoterms®, wśród których 9 jest importerami, a 10 eksporterami. Następnie przeprowadzono analizę Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) przy zastosowaniu średniej geometrycznej w celu określenia istotności wag poszczególnych kryteriów.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wybór INCOTERMS zarówno dla eksporterów, jak i dla importerów są koszty transportu, podczas gdy najmniej istotnym czynnikiem jest wielkość firmy.  Istotność czterech czynników: relacje ze spedycjami, typ wyrobów, kompleksowość transportu oraz odległość, różniła się w zależności od grupy. Relacje ze spedytorami oraz odległość były istotniejszym czynnikiem dla eksporterów, podczas gdy typ wyrobów i kompleksowość transportu miały większe znaczenie dla importerów.

Wnioski: W trakcie badania ustalono, że czynniki związane z kosztami mają istotniejszy wpływ na podejmowane decyzje oraz, że z kilkoma wyjątkami, nie ma istotnych różnic pomiędzy czynnikami wpływającymi na decyzję pomiędzy importerami a eksporterami.  Mała próba badawcza złożona dodatkowo z przedsiębiorstw operujących w różnych sektorach gospodarki były głównymi ograniczenia tych badań. Niemniej mogą one stanowić podstawę do dalszych pogłębionych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: Incoterms®, FAHP, eksport, import, handel zagraniczny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Unal, Tugce Danacı, and Ismail Metin. "Do the factors affecting Incoterms® selection differ for exporters and importers? A fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) application ." Logforum 17.2 (2021): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.585
APA Tugce Danacı Unal, Ismail Metin (2021). Do the factors affecting Incoterms® selection differ for exporters and importers? A fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) application . Logforum 17 (2), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.585
ISO 690 UNAL, Tugce Danacı, METIN, Ismail. Do the factors affecting Incoterms® selection differ for exporters and importers? A fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) application . Logforum, 2021, 17.2: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.585