LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 9, 113-130; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.500

MODEL RANKING ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ KOPALNI RUD ūELAZA METODĄ KOGNITYWNEGO ROZMYTEGO MAPOWANIA

Mohsen Askari, Alireza Naser Sadrabadi, Seyed Heydar Mirfakhredini, Ali Morovati Sharifabadi

Yazd University, Yazd, Iran

Streszczenie:

Wstęp: Ze względu na rosnące znaczenie globalnych współzależności, niektóre koncepcje typu odpowiedzialność społeczna firmy (CSR) ma istotne znaczenie w dynamicznym i rozwijających się sektorze składającym się z zakwaterowania, transportu, itp.  Nawet małe decyzje czy działania pojawiające się w tych centrach, niezależnie od bezpośrednich efektów na określony obszar, mogą mieć też bezpośredni lub pośredni, jasny lub ukryty, materialny lub niematerialny wpływ na wszystkie obszary społeczności i w konsekwencji prowadzić do serii akcji i reakcji zwrotnych na nie we wszystkich obszarach i poziomach.

Celem tej pracy jest wyjaśnienie oraz uszeregowanie czynników wpływających na odpowiedzialność społeczną firm (CSR) kopalni rud żelaza w prowincji Yazd, w Iranie. Dodatkowo, po raz pierwszy, metoda rozmyta FCM została użyta do stworzenia rankingu odpowiedzialności społecznej firm.

Metody: Wskaźniki I wymiary CSR zostały wydzielone przy użyciu analizy treści wywiadów z grupami ekspertów z 9 kopalni rud żelaza, zlokalizowanych w prowincji Yazd, w Iranie. Następnie określono relacje pomiędzy tymi wskaźnikami przy użyciu rozmytej kognitywnej mapy. Kolejnym etapem było ich uszeregowanie przy pomocy narzędzia FC Mapper.  W ostatnim etapie wyliczono intensywność wpływu wskaźników na pozostałe przy pomocy Mic Mac.

Wyniki: Wymiary, uzyskane poprzez analizę treści, obejmowały bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, jak również były to wymiary prawne, etyczne, środowiskowe, charytatywne oraz ekonomiczne. Najwyżej w modelu znalazły się wskaźniki: „starający się zredukować szkodliwy wpływ na środowisko”, „rozwijający i stymulujący kulturę i wiedzę społeczności”, „dostarczający aktualnej informacji o pracy i jej wadach”. Przez zastosowanie metody Mic Mac, określono intensywność wpływu poszczególnych wskaźników na siebie. Najbardziej wpływającymi na inne były: „dobrowolne wsparcie pracowników w działalności społecznej”, „działania mające na celu redukcję gazów toksycznych i cieplarnianych” oraz „transparentność w kontaktach z partnerami”.

Wnioski: Wyniki uzyskane w tej pracy mogą wspomóc organy rządzące, naukowców oraz organizacje w zrozumieniu przez nich wskaźników odpowiedzialności społecznej firm w celu zintensyfikowania ich działań na rzecz społeczeństwa.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność społeczna firm, analiza treści, rozmyte kognitywne mapowanie, Mic Mac
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Askari, Mohsen, et al. "A model for corporate social responsibility ranking on Iron ore mine companies by fuzzy cognitive mapping method." Logforum 17.1 (2021): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.500
APA Mohsen Askari, Alireza Naser Sadrabadi, Seyed Heydar Mirfakhredini, Ali Morovati Sharifabadi (2021). A model for corporate social responsibility ranking on Iron ore mine companies by fuzzy cognitive mapping method. Logforum 17 (1), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.500
ISO 690 ASKARI, Mohsen, et al. A model for corporate social responsibility ranking on Iron ore mine companies by fuzzy cognitive mapping method. Logforum, 2021, 17.1: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.500