LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 6, 71-82; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.525

FINANSOWANIE ŁACUCHA DOSTAW ORAZ WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Kinga Pawlicka , Monika Bal

The Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W ocenie autorek istnieje potrzeba zwrócenia uwagi oraz uporządkowania wiedzy w zakresie współistnienia zarządzania finansami łańcucha dostaw z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak zrównoważone finanse, czy technologia blockchain.

Metody: W ramach realizacji celu konieczna była krytyczna ocena obecnego dorobku literatury z zakresu SCF oraz aktualnych trendów wdrażanych w przedsiębiorstwach. Do osiągnięcia celu badawczego posłużono się studium przypadku przedsiębiorstwa Walmart, które pozwoli rozwinąć istniejącą teorię i dokładniej wyjaśnić kwestię osiąganych korzyści z wykorzystania technologii blockchain i zrównoważonych finansów do zarządzania łańcuchem dostaw. Posłużenie się studium przypadku jest uzasadnione ze względu na niewielki stan wiedzy w danym obszarze badań, a wybrana firma jest w tym aspekcie prekursorem. Procedura badawcza składała się z: gromadzenia danych, analizy danych, sformułowania uogólnień, konfrontacji z literaturą, opracowania uogólnień i zamknięcia badania.

Cel: Celem poznawczym artykułu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu Supply Chain Finance (SCF) w kontekście wiodących współczesnych trendów i wyzwań Supply Chain Management (SCM). Celem empirycznym jest analiza potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstw z zarządzania zrównoważonym rozwojem finansów łańcucha dostaw.

Wnioski: Po pierwsze, możliwe było opracowanie zespołu korzyści służących do zarządzania finansami łańcucha dostaw. Zbiór ten wyróżniono na podstawie zróżnicowanej literatury i nie ma on charakteru zamkniętego. Po drugie, wdrożenie technologii blockchain w łańcuchu dostaw  i dążenie do jego zrównoważania mogą być działaniami komplementarnymi. Podsumowując przeprowadzone rozważania, autorki formułują rekomendacje dla innych przedsiębiorstw i wskazują na kierunek dalszych badań.

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw, blockchain, zrównoważony łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA , Kinga Pawlicka, and Monika Bal. " Supply chain finance and challenges of modern supply chains." Logforum 17.1 (2021): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.525
APA Kinga Pawlicka , Monika Bal (2021). Supply chain finance and challenges of modern supply chains. Logforum 17 (1), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.525
ISO 690 , Kinga Pawlicka, BAL, Monika. Supply chain finance and challenges of modern supply chains. Logforum, 2021, 17.1: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.525