LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 2, 25-36; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.536

ROLA ORGANIZACYJNEGO ZAANGAūOWANIA KIEROWNICTWA W OBRĘBIE LOGISTYKI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW ūYWNOŚCI

Ana Živković, Jelena Franjković, Davor Dujak

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia

Streszczenie:

Wstęp: Ze względu na zmieniające się warunki, wynikające z globalnej pandemii oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której działa łańcuch dostaw żywności, pracownicy logistyki stają się bardzo ważnych zasobem. Przedsiębiorstwa są zmuszone do ciągłego monitorowania i estymowania poziomu zadowolenia zatrudnionych. Celem pracy jest zbadanie wpływu zaangażowania organizacyjnego na zmianę nastawienia wśród pracowników logistyki przedsiębiorstw działających w obrębie łańcucha dostaw żywności. Choć wpływ ten jest raczej niepodlegający dyskusji, to głównym celem jest określenie siły korelacji i zdefiniowanie dominującego czynnika wpływającego na zmianę nastawienia.

Metody: Podstawowa analiza empiryczna została przeprowadzona na próbie 121 zatrudnionych pracujących na stanowiskach logistycznych w 5 przedsiębiorstwach działających w łańcuchach dostaw żywności w Chorwacji. Skala zmian nastawienia oraz zaangażowania organizacyjnego zostały użyte do zmierzenia efektu wpływu zaangażowania organizacyjnego na zmianę nastawienia pracowników. Dla przeprowadzenia analizy regresji i modelowania strukturalnego SEM, zostało użyte oprogramowanie SPSS 21.0 oraz AMOS 21.0.

Wyniki: W wyniki przetestowania proponowanego modelu strukturalnego, otrzymano wyniki zmiany nastawienia w wysokości 43,4%, a po uwzględnieniu typu aktywności oraz miesięcznego poziomu pensji jako zmiennych kontrolnych, 44,5%. Silny, bezpośredni, istotny i negatywny wpływ organizacyjnego zaangażowania na zmianę nastawienia pracowników został udowodniony, podczas gdy nie wykazano istotnego wpływu dla standardowego zaangażowania.  Zmienne kontrolne poprawiły model ale bez istotnego wpływu na zmianę nastawienia. 

Wnioski: Praca wypełnia lukę w prowadzonych badaniach i zwraca uwagę na istotność zaangażowania organizacyjnego dla pracowników logistyki, podkreślając istotę zaangażowania emocjonalnego. Zostało potwierdzone, że emocjonalna więź w obrębie organizacji pomaga utrzymać zatrudnionych. Inwestycja organizacji w budowaniu i wzmacnianiu długoterminowego emocjonalnego zaangażowania wymaga sporo czasu i konieczności wśród kierownictwa umiejętności interpersonalnych, które mogą być lekceważone w obrębie działalności logistycznej skupionej na poprawie przepływów.

Słowa kluczowe: działalność logistyczna, łańcuch dostaw żywności, zaangażowanie organizacyjne, modelowanie strukturalne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Živković, Ana, et al. "The role of organizational commitment in employee turnover in logistics activities of food supply chain." Logforum 17.1 (2021): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.536
APA Ana Živković, Jelena Franjković, Davor Dujak (2021). The role of organizational commitment in employee turnover in logistics activities of food supply chain. Logforum 17 (1), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.536
ISO 690 ŽIVKOVIĆ, Ana, FRANJKOVIć, Jelena, DUJAK, Davor. The role of organizational commitment in employee turnover in logistics activities of food supply chain. Logforum, 2021, 17.1: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.536