LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2021. 17(1), artykuł 10, 131-145; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.529

ROZWÓJ APLIKACJI SŁUūĄCYCH DO ANALIZY ZRÓWNOWAūONEJ DZIAŁALNOŚCI LOTNISKA

Fahriye Merdivenci, Ramazan Erturgut, Artuğ Eren Coşkun

Akdeniz University, Antalya, Turkey

Streszczenie:

Wstęp: We współczesnej, szybko się zmieniającej globalnej gospodarce, lotniska odgrywają ważną rolę w socjalnym, kulturalnym i ekonomicznym rozwoju społeczności oraz w budowaniu nowych mostów pomiędzy różnymi rynkami. Rozwój zrównoważony oznacza zachowanie balansu pomiędzy ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi procesami oraz postępem we wszystkich tych trzech wymiarach na optymalnym poziomie. Dlatego też pomiar jak i zarządzanie zrównoważonej działalności odgrywa istotną funkcję w kontroli lotnisk. Zachowanie zasada zrównoważonego rozwoju w inwestycjach lotniskowych, będących odpowiedzią na zwiększający się popyt na ich usługi może być realizowany efektywnie w ramach zracjonalizowanej struktury. Struktura ta powinna odpowiadać zasadom rozwoju zrównoważonego, który to będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę i zwiększał swoje znaczenie. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania oceny rozwoju zrównoważonego lotnisk poprzez analizę działalności zrównoważonej obejmującą wiele zmiennych.

Metody: Do przeprowadzenia analizy działalności zrównoważonej lotniska, istotne jest uwzględnienie ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych czynników, które są trzema podwymiarami rozwoju zrównoważonego we wszystkich strategicznych, taktycznych i operacyjnych procesach i mechanizmach decyzyjnych. W celu przeprowadzenia analizy, zastosowano metody DEMATEL oraz OMAX (Objectives Matrix), umożliwiające uwzględnienie tych wszystkich czynników równocześnie, poprzez zastosowanie wskaźników wagowych.

Wyniki: Najważniejszym czynnikiem dla lotniska Antalya, jak również o największym znaczeniu, jest czynnik ekonomiczny. Współczynniki działalności zrównoważonych dla lotniska Antalya zostały obliczone dla lat 2018 oraz 2019. Działalność lotniska w 2019 była większa aniżeli w 2018.

Wnioski: Największym osiągnięciem tej pracy jest opracowanie “aplikacji oceny działalności zrównoważonej” dla zarówno krajowych jak i międzynarodowych lotnisk. Praca ta przyczynia się również do pogłębienia prac badawczych nad działalnością innych lotnisk oraz porównania ich działania z poprzednimi ich osiągnięciami.

Słowa kluczowe: porty lotnicze, działalność lotniska, rozwój zrównoważony, analizy działalności, aplikacja oceny rozwoju zrównoważonego
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Merdivenci, Fahriye, et al. "A software development application for sustainable airport performance analysis." Logforum 17.1 (2021): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.529
APA Fahriye Merdivenci, Ramazan Erturgut, Artuğ Eren Coşkun (2021). A software development application for sustainable airport performance analysis. Logforum 17 (1), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.529
ISO 690 MERDIVENCI, Fahriye, ERTURGUT, Ramazan, COşKUN, Artuğ Eren. A software development application for sustainable airport performance analysis. Logforum, 2021, 17.1: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2021.529