LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(4), artykuł 9, 593-601; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.497

KONCEPCJA BUDOWY TRANSFORMACJI CYFROWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP

Łukasz Szopa, Piotr Cyplik

Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Ekosystem rozwiązań i technologii cyfrowych wchodzący w skład gospodarki cyfrowej, obecny w większości małych bądź średnich przedsiębiorstw w większości przypadków można uznać za słabo rozwinięty i przestarzały, co wpływa w bezpośredni sposób negatywnie na stopień efektywności realizacji ich działań na poziomie operacyjnym. Istotnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw może być implementacja modelu przeprowadzenia ich transformacji cyfrowej jako elementu szerszej koncepcji cyfrowych łańcuchów dostaw.

Metody: W artykule zastosowano metodę „case study” oraz badanie ankietowe do opracowania modelu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z sektora MSP. W pracy wykorzystano koncepcję Indeksu Cyfryzacji oraz narzędzia jakościowe, do których zaliczono m.in. diagram Ishikawy oraz analizę SWOT. Środowiskiem badań było przedsiębiorstwo produkcyjne z branży meblowej pełniące również funkcję głównego koordynatora, pomiędzy wszystkimi ogniwami, z którymi współpracuje w ramach łańcucha dostaw.

Wyniki: W artykule opisano zjawiska cyfrowej transformacji, będącej główną siła napędową gospodarki cyfrowej oraz cyfryzacji stanowiącej nieodzowny element przeobrażania modeli funkcjonowania przedsiębiorstw zgodnie z jej zasadami. Scharakteryzowano również końcowy efekt transformacji cyfrowej łańcuchów dostaw, którym jest tworzenie nowych modeli biznesu opartych na właściwościach rozwiązań cyfrowych nazywanych cyfrowymi łańcuchami dostaw. W efekcie rozważań zaproponowano koncepcję budowy modelu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w sektorze MSP.

Wnioski: Model transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w sektorze MSP obejmować powinien zarówno ocenę obecnego poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa jak również propozycję jego transformacji cyfrowej. Zwiększenie stopnia cyfryzacji badanego w ramach case study przedsiębiorstwa pozwoli w dłuższej perspektywie czasu na uzyskanie wzrostu efektywności realizowanych zadań głównie pod kątem redukcji czasu ich wykonywania oraz poprawy sprawności przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej na głównymi rywalami, którzy nie przeprowadzili cyfrowej transformacji funkcjonowania swojego modelu biznesu.

Słowa kluczowe: model transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, indeks cyfrowy, sektor MŚP
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Szopa, Łukasz, and Piotr Cyplik. "The concept of building a digital transformation model for enterprises from the SME sector ." Logforum 16.4 (2020): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.497
APA Łukasz Szopa, Piotr Cyplik (2020). The concept of building a digital transformation model for enterprises from the SME sector . Logforum 16 (4), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.497
ISO 690 SZOPA, Łukasz, CYPLIK, Piotr. The concept of building a digital transformation model for enterprises from the SME sector . Logforum, 2020, 16.4: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.497