LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(4), artykuł 7, 561-571; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.507

DOJRZAŁOŚĆ LOGISTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA USŁUG - WYNIKI BADAŃ

Karolina Werner-Lewandowska

Poznan Universtity of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem artykułu jest przedstawienie nowych metod badania dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych. W badaniach założono, że procesy logistyczne są realizowane w przedsiębiorstwach usługowych, co implikuje teoretycznie możliwość opracowania modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych oraz postulat, że w praktyce gospodarczej istnieją różne poziomy dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych i jest możne je zidentyfikować.

Oryginalność przedstawionych badań wynika z dwóch aspektów. Pierwszy aspekt ma charakter metodyczny i dotyczy zastosowanego modelu logistycznego - LMM4SI, który jest autorskim narzędziem pozwalającym ocenić dojrzałość logistyczną przedsiębiorstwa usługowego. Drugi aspekt ma charakter poznawczy w zakresie przedmiotu i obiektu badań, które są słabo reprezentowane w literaturze. Prowadzone dotychczas badania dotyczyły opracowania modelu dojrzałości logistycznej i jego zastosowania w branży modowej. W Polsce nie prowadzi się podobnych badań, przez co prezentowane badania częściowo eliminują tę lukę badawczą. Wyniki prezentowanych badań dotyczą dojrzałości logistycznej, rozumianej jako poziom organizacyjny przedsiębiorstwa, wskazujący na stopień wykorzystania inżynierii logistycznej w obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego.

Metody: Metodami badawczymi wykorzystanymi w prezentowanych badaniach są badania ankietowe, które pozwoliły na pozyskanie danych pierwotnych z 2000 polskich przedsiębiorstw usługowych, analiza matematyczna wykorzystana w celu określenia poziomu dojrzałości logistycznej oraz analiza statystyczna zastosowana na etapie wnioskowania o dojrzałości logistycznej polskiego sektor usług.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań powstał autorski model dojrzałości logistycznej dla branży usługowej (zwany LMM4SI) i przeprowadzona z jego wykorzystaniem procedura oceny. Realizując poznawczy cel artykułu, przedstawiono wyniki badań dojrzałości logistycznej polskich usługodawców.

Wnioski: Wyniki badań wykazały, że przedsiębiorstwa usługowe nie osiągają wysokiego poziomu dojrzałości logistycznej. Stwierdzono, że opracowane metody pozwalają na skuteczną ocenę dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: dojrzałość logistyczna, sektor usług
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Werner-Lewandowska, Karolina. "Logistics maturity of the polish service sector - research results." Logforum 16.4 (2020): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.507
APA Karolina Werner-Lewandowska (2020). Logistics maturity of the polish service sector - research results. Logforum 16 (4), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.507
ISO 690 WERNER-LEWANDOWSKA, Karolina. Logistics maturity of the polish service sector - research results. Logforum, 2020, 16.4: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.507