LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(4), artykuł 6, 549-559; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.504

OSZACOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZENJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ ZA POMOCĄ NOWEJ KOMBINACJI METOD SV ORAZ MABAC

Özcan Işik, Yüksel Aydin, Şerife Koşarolu

Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

Streszczenie:

Wstęp: Wzrost globalnego handlu jest przyczyną wzrostu ważności działalności logistycznej jako narzędzia służącego do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na globalną skalę. Branża logistyczna, która wspomaga wszelkie czynności związane z przepływem towarów w obrębie łańcucha dostaw, jest jednym z najszybciej rosnących sektorów i ma istotny wpływ na ekonomiczne wyniki krajów. Pomiar oraz ocena sprawności logistycznej krajów umożliwia im osiągnięcie postawionych celów w uzyskaniu zrównoważonej przewagi konkurencyjnej poprzez ujawnienie słabych i mocnych stron swoich usług logistycznych w obrębie całego łańcucha dostaw.Celem pracy jest analiza i stworzenie rankingu działalności logistycznej wybranych 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Metody: W pracy zastosowano metody SV  (Statistical Variance) oraz MABAC (Multi-Attributive Border Approximation area Comparison) dla zbudowania modelu podejmowania decyzji odnośnie oceny działalności logistycznej.  Dla oceny działalności logistycznej, metoda SV została  zastosowana do wyznaczenia wagi poszczególnych kryteriów oceny, podczas gdy metoda MABAC została używana do oceny i tworzenia rankingu działalności logisty stycznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyniki: Wyniki uzyskane przy użyciu metody SV pokazują, że terminowość oraz infrastruktura jest najważniejszymi kryteriami oceny działalności. Zgodnie ze stworzonym rankingiem przy pomocy metody MABAC, najwyżej ocenionymi krajami były: Czechy, Polska i Węgry.

Wnioski: Ranking uzyskany za pomocą opracowanej metody jest taki sam jak przy użyciu oryginalnego współczynnika działalności logistycznej (LPI), co dowodzi poprawności wypracowanego modelu.

Słowa kluczowe: SV, MABAC, działalność logistyczna, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, wielokryterialne podejmowanie decyzji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Işik, Özcan, et al. "The assessment of the logistics performance index of cee countries with the new combination of sv and mabac methods." Logforum 16.4 (2020): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.504
APA Özcan Işik, Yüksel Aydin, Şerife Koşarolu (2020). The assessment of the logistics performance index of cee countries with the new combination of sv and mabac methods. Logforum 16 (4), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.504
ISO 690 IŞIK, Özcan, AYDIN, Yüksel, KOşAROLU, Şerife. The assessment of the logistics performance index of cee countries with the new combination of sv and mabac methods. Logforum, 2020, 16.4: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.504