LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(4), artykuł 3, 503-519; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.495

DEZYDERATY DOJRZAŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU PANDEMII COVID-19 - CYFROWA PŁASZCZYZNA MIKROFUNDAMENTÓW LOGISTYCZNYCH

Przemysław Niewiadomski

Uniwersytet of Zielona Góra, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W obliczu spowolnienia gospodarczego i znaczącej niepewności strategicznej będącej wynikiem panującego obecnie kryzysu epidemicznego SARS-Cov-2, zasadne jest podjęcie badań rozpoznających kompetencje kluczowe, istotne z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania łańcucha dostaw. Procesy logistyczne w dotychczasowym kształcie ulegną bowiem istotnej zmianie. Dlatego też, na fali szerokiej dyskusji jaka się ostatnio toczy w środowisku naukowców, polityków, samorządowców czy praktyków zarządzania, po raz kolejny pojawia się pytanie o poziom przygotowania przedsiębiorstw do funkcjonowania w tym specyficznym  otoczeniu. Dążąc do uzupełnienia istniejącej luki w wiedzy przeprowadzono cykl badań, których zasadniczym celem  ustanowiono rozpoznanie kompetencji kluczowych z punktu widzenia egzystowania w warunkach kryzysu wywołanego COVID-19. Zważywszy na empiryczne dowody potwierdzające istnienie silnego związku pomiędzy stabilnością firmy a skutecznym łańcuchem dostaw, poniższy kierunek badań agreguje mikrofundamenty logistyczne do miana atrybutu „dojrzałego” przedsiębiorstwa.

Metody: W nawiązaniu do nakreślonego celu, wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu, jako działanie niezbędne zarekomendowano nominowanie pytań opiniujących poziom dojrzałości podsystemów logistycznych (warstwa teoretyczna). Na płaszczyźnie koncepcyjnej (projektowej) kluczowe było skompilowanie narzędzia badawczego będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa (model teoretyczny) oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów („wirtualna” burza mózgów). Na płaszczyźnie empirycznej umożliwiło to rozpoznanie kompetencji przesądzających o przetrwaniu przedsiębiorstw w warunkach kryzysu i tym samym pozwoliło na opracowanie rekomendacji dla zarządzających przedsiębiorstwami wytwórczymi.

Wyniki: W pracy zaproponowano procedurę i narzędzie umożliwiające identyfikację kluczowych zdolności przesądzających o przetrwaniu przedsiębiorstw w warunkach kryzysu COVID-19. Model badawczy powstały w wyniku burzy mózgów odzwierciedla obszary technologii cyfrowej, które w kontekście obecnej pandemii powinni absorbować wytwórcy (koincyndencja). Ponadto ustalono, iż proces odbudowy gospodarki będzie odbywał się przy współudziale przedsiębiorstw absorbujących model zarządzania logistycznego oparty na technologiach cyfrowych. Reasumując trzeba nadmienić, że dojrzałość takiego przedsiębiorstwa przejawia się zastosowaniem  - zdefiniowanych w badaniach deskryptów – nie tylko w zakresie wytwarzania, ale także w zakresie całego łańcucha dostaw. Wszystkie te działania wymagają zharmonizowania, tworząc przedsiębiorstwo „odporne” na kryzys. Organizacja takiego przedsiębiorstwa charakteryzuje się przekazaniem możliwie największej liczby zadań kompetentnym pracownikom, którzy przy wykorzystaniu wiedzy i dostępnych technologii cyfrowych dodają wartość w całym łańcuchu.

Wnioski: Wyniki badań utwierdziły autora w przekonaniu, że technologie cyfrowe z jednej strony implikujące możliwość przetrwana w obliczu kryzysu wywołanego COVID-19 (ciągłość łańcucha dostaw, praca zdalna bez udziału, lub przy ograniczonym udziale człowieka, itp.), z drugiej zaś implementowane przez przedsiębiorstwa, mogą stanowić swego rodzaju „tarczę ochronną” przed negatywnymi skutkami pandemii; z perspektywy podjętego w pracy zagadnienia stanowią o dojrzałości podsystemów logistycznych przedsiębiorstwa. Wydaje się, że stosunkowo małe naukowe rozpoznanie i złożoność problemów występujących w praktyce biznesowej uzasadniają traktowanie kwestii COVID-19 jako przedmiotu badań, czego wyraz stanowi niniejsza publikacja.

Słowa kluczowe: COVID-19, dojrzałość, podsystemy logistyczne, sektor maszyn rolniczych
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Niewiadomski, Przemysław. "Corporate maturity desiderata in the face of the COVID-19 pandemic – the digital plane of logistics microfoundations." Logforum 16.4 (2020): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.495
APA Przemysław Niewiadomski (2020). Corporate maturity desiderata in the face of the COVID-19 pandemic – the digital plane of logistics microfoundations. Logforum 16 (4), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.495
ISO 690 NIEWIADOMSKI, Przemysław. Corporate maturity desiderata in the face of the COVID-19 pandemic – the digital plane of logistics microfoundations. Logforum, 2020, 16.4: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.495