LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(4), artykuł 2, 487-502; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.486

INTELIGENTNY €PLAN B€ - W OBLICZU ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCU-CHACH DOSTAW W 2020

Łukasz Marzantowicz1, Katarzyna Nowicka1, Mariusz Jedliński2

1SGH Warsaw School of Economics, Warszawa, Poland
2
Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Konkurencyjne zarządzanie łańcuchem dostaw to zdolność nie tylko do podjęcia działań naprawczych w stosunku do ryzyka, ale przede wszystkim do zapobiegania takiej sytuacji na co dzień. Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem zarządzania przedsiebiorstwem i jednym z najważniejszych czynników wpływających na odporność łańcucha dostaw. Obecnie menedżerowie mają dostęp do wielu narzędzi, tj. technologie cyfrowe, wspierające opracowywanie planów awaryjnych (Plan B) w celu ograniczenia ryzyka. Celem artykułu jest określenie odporności łańcucha dostaw w zakresie zarządzania ryzykiem na początku rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 / SARS-CoV-2 w 2020 r. Wskazano tutaj najważniejsze czynniki wpływające na stabilność przepływów w łańcuchu dostaw wraz z oceną ich przygotowania do pojawiających się zakłóceń w tych przepływach.

Metody: Teoretyczne podstawy opierają się na przeglądzie literatury dotyczącej zakłóceń zarządzania łańcuchem dostaw. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) podpartych kwestionariuszem. Badania przeprowadzono wśród menedżerów odpowiedzialnych za operacje łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach z sektora produkcji, handlu i usług w Polsce. Uzyskano i przeanalizowano opinie na temat wpływu pandemii koronawirusa na zarządzanie łańcuchem dostaw. Ankieta została przeprowadzona w marcu 2020 r.

Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że pierwsza faza pandemii rozprzestrzeniła się nieoczekiwanie silnie i wpłynęła na zakłócenia w łańcuchach dostaw. Zamknięte granice, ograniczenia sanitarne i administracyjne doprowadziły do opóźnień w transporcie, dodatkowo odnotowano mniejszą liczbę zamówień skutkującą dalszymi zmianami w przepływach towarów. Jak się okazało negatywne skutki zakłóceń następowały nawet wtedy, gdy menedżerowie deklarowali pogłębioną współpracę i dzielenie się informacjami między partnerami w łańcuchu dostaw.

Wnioski: Wyniki badań wskazały na kluczowy problem związany z brakiem „planu B”, który pomaga łańcuchom dostaw szybko reagować na zakłócenia w przepływach. Także zarządzanie ryzykiem w oparciu o obecny sposób udostępniania informacji jest niewystarczające. Funkcje technologii cyfrowych i digitalizacja są obecnie jednym z najważniejszych rozwiązań, które mogą pomóc w budowie inteligentnego „planu B” w celu ograniczenia ryzyka i poprawy konkurencyjności łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw, wpływ COVID-19 / SARS-CoV-2 na łańcuch dostaw, technologie cyfrowe w ograniczaniu ryzyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Marzantowicz, Łukasz, et al. "Smart „Plan B” – in face with disruption of supply chains in 2020." Logforum 16.4 (2020): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.486
APA Łukasz Marzantowicz, Katarzyna Nowicka, Mariusz Jedliński (2020). Smart „Plan B” – in face with disruption of supply chains in 2020. Logforum 16 (4), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.486
ISO 690 MARZANTOWICZ, Łukasz, NOWICKA, Katarzyna, JEDLIńSKI, Mariusz. Smart „Plan B” – in face with disruption of supply chains in 2020. Logforum, 2020, 16.4: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.486