LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 9, 431-446; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.458

ZALEūNOŚĆ POMIĘDZY WSPOMAGANIEM ZARZĄDZANIA W PROGRAMCH SZKOLENIOWYCH I MOTYWACJĄ REALIZACJI ZADAŃ Z MOTYWACJĄ DO NAUKI JAKO MEDIATOREM

Nur Izzaty Mohamad1, Azman Ismail1, Azmawaty Mohamad Nor2

1Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia
2
University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Aktualnie publikowane prace wskazują na współpracę organizacji komercyjnych i publicznych w obszarze ustalenia narodowej polityki wymagań dla rozwoju narodowego.  W tym celu, przywódcy sektora publicznego zaplanowano wali i wdrożyli programy szkoleniowe dotyczące strategii zarządzania logistycznego oraz operacyjnego dl pracodawców. Ostatnie badania naukowe dotyczące zarządzania logistycznego pokazują, że wśród pracodawców powstała silna motywacja nauki kreatywnych metod logistycznych. W rezultacie tej motywacji, wzrosła też motywacja do realizacji zadań. Jest to ciekawa zależność, aczkolwiek rola motywacji w nauce, jako istotnej zmiennej mediującej jest najczęściej pomijana w literaturze dotyczącej zarządzania logistycznego. Sytuacja ta spowodowała potrzebę zbadania efektu mediacyjnego motywacji do nauki w relacji pomiędzy wspomaganiem zarządzania w programach szkoleniowych i motywacją do realizacji zadań.

Metody: Dane zebrano na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród pracodawców w centralnych agencjach rządowych będących pod kontrolą malezyjskiego rządu federalnego.  SmartPLS został użyty do mierzenia właściwości psychometrycznych oraz do testowania postawionych hipotez.

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że motywacja do nauki jest istotnych mediatorem zależności pomiędzy wspomaganiem zarządzania w programach szkoleniowych i motywacją do realizacji zadań.

Wnioski: Efekt mediacyjny motywacji do nauki pomiędzy wspomaganiem zarządzania w programach szkoleniowych i motywacją do realizacji zadań jest spójny i wzbogaca wcześniejsze badania dotyczące zarządzania logistycznego publikowane w krajach zachodnich i azjatyckich.

Słowa kluczowe: wspomaganie zarządzaniem, motywacja do nauki, motywacja do realizacji zadań, SmartPLS
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Mohamad, Nur Izzaty, et al. "The relationship between management support in training programs and motivation to perform task with motivation to learn as mediator." Logforum 16.3 (2020): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.458
APA Nur Izzaty Mohamad, Azman Ismail, Azmawaty Mohamad Nor (2020). The relationship between management support in training programs and motivation to perform task with motivation to learn as mediator. Logforum 16 (3), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.458
ISO 690 MOHAMAD, Nur Izzaty, ISMAIL, Azman, NOR, Azmawaty Mohamad. The relationship between management support in training programs and motivation to perform task with motivation to learn as mediator. Logforum, 2020, 16.3: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.458