LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 5, 385-396; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.453

WYZNACZNIKI WIELKOŚCI PRZEWOZÓW I SPRAWNOŚCI W TRANSPORCIE I MAGAZYNOWANIU

Büşra Gezikol , Hakan Tunahan , Seren Özsoy

Sakarya University, Sakarya, Turkey

Streszczenie:

 

Wstęp: Na podstawie analizy publikowanych prac dotyczących czynników mających wpływ na ich produktywność można stwierdzić, że firmy o kapitale zagranicznym osiągają większe sukcesy aniżeli firmy krajowe, dzięki posiadanemu technologicznemu know-how, łatwiejszemu dostępu do kapitału oraz nowoczesnych sposób zarządzania.  Celem pracy jest, w oparciu o te badania, zmierzenie efektywności i sprawności przedsiębiorstw w sektorze transportowym oraz magazynowym, mający coraz większy udział w GDP w porównaniu do innych specyficznych dla przemysłu zmiennych takich jak narodowość czy wielkość przewozów, niewystępujących jednak w literaturze naukowej.

Metody: W celu wytypowania determinantów wielkości przewozów i efektywności dla sektora transportowego i magazynowania, do badania użyto modelu Fixed Effect Model. Za jego pomocą poddano analizie zagregowane dane z przedsiębiorstw w 30 krajach europejskich, uzyskanych na podstawie Eurostatu z okresu 2008-2018.

Wyniki: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa zagraniczne wykazują istotną różnice w stosunku do przedsiębiorstwach krajowych w obszarze zarówno efektywności jak i wielkości przewozów w badanych obszarach. Dane empiryczne sugerują, że inwestycje w dobra materialne jak również wzrost produktywności pracy to czynniki mające wpływ na wielkość transportu zarówno krajowego, jaki międzynarodowego. Nie stwierdzono jednak wpływy czynnika narodowościowego na wielkość transportu zarówno krajowego, jaki międzynarodowego.

Wnioski: Praca wykazuje istotność czynnika narodowościowego dla przedsiębiorstw, udziału krajowego jak i międzynarodowego w transporcie, produktywności pracy, jako determinantów wielkości przewozów oraz efektywności branży transportowej i magazynowej. Badania te powinny być kontynuowane przy uwzględnieniu w analizie poziomu przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: sektor transportowy i magazynowania, przedsiębiorstwa zagraniczne, sprawność, wielkość przewozów, stały model efektywności
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA , Büşra Gezikol, et al. "Determinants of Freight Volume and Efficiency in Transportation and Storage Sector." Logforum 16.3 (2020): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.453
APA Büşra Gezikol , Hakan Tunahan , Seren Özsoy (2020). Determinants of Freight Volume and Efficiency in Transportation and Storage Sector. Logforum 16 (3), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.453
ISO 690 , Büşra Gezikol, , Hakan Tunahan, ÖZSOY, Seren. Determinants of Freight Volume and Efficiency in Transportation and Storage Sector. Logforum, 2020, 16.3: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.453