LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 2, 347-361; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.479

HYBRYDOWE I ALTERNATYWNE MECHANIZMY KOORDYNACJI DZIAŁAŃ WIELOPODMIOTOWYCH: IMPLIKACJE DLA ZAKORZENIENIA RELACYJNEGO W TRIADYCZNYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW

Artur Świerczek

University of Economics in Katowice, Katowice, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł podejmuje próbę zbadania czy hybrydowe (postrzegane jako kombinacja rynku i hierarchii) oraz alternatywne (nierynkowe i niehierarchiczne) mechanizmy koordynacji umożliwiają wyłonienie aspektu społecznego, wzbogacającego proces regulacji działań wielopodmiotowych w triadycznych łańcuchach dostaw

Metody: W warstwie empirycznej badania obejmują dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano redukcji zmiennych manifestujących dwa formalne mechanizmy koordynacji działań wielopodmiotowych (rynek i hierarchię) za pomocą analizy głównych składowych. W kolejnym etapie badania przeprowadzono analizę skupień w celu porównania zróżnicowanych grup łańcuchów dostaw ze względu na zakorzenienie relacyjne. W celu identyfikacji poziomu istotności w artykule wykorzystano nieparametryczne testy statystyczne.

Wyniki: Badanie pokazało, że obok stricto rynkowych i hierarchicznych mechanizmów koordynacji działań w badanych łańcuchach dostaw występują również mechanizmy hybrydowe i alternatywne. Korespondują one ze zidentyfikowanymi czterema grupami łańcuchów dostaw. Ponadto, rynkowy, jak i hybrydowy mechanizm koordynacji wyróżnia najwyższy stopień zakorzenienia relacyjnego obu diad w badanych strukturach triadycznych. Z drugiej strony, mimo że alternatywny mechanizm koordynacji, postrzegany jako nierynkowy i niehierarchiczny, wskazuje wyższy stopień zakorzenienia relacyjnego w stosunku do mechanizmu hierarchicznego, to jednak siła jego zakorzenienia relacyjnego jest istotnie niższa w stosunku do zakorzeniania relacyjnego wskazywanego przez mechanizm rynkowy. 

Podsumowanie: Przeprowadzone badania pokazują, że trudno jest praktycznie wskazać określone tendencje dotyczące zarówno hybrydowego, jak i alternatywnego mechanizmu koordynacji działań wielopodmiotowych w kontekście zakorzenienia relacyjnego diad w strukturach triadycznych. Niemniej, hybrydowy mechanizm koordynacji powinien być raczej łączony z mechanizmem rynkowym, Z kolei, alternatywny mechanizm koordynacji pokazuje umiarkowaną, a mechanizm hierarchiczny  najniższą siłę zakorzenienia relacyjnego.

Słowa kluczowe: koordynacja, zakorzenienie relacyjne, triadyczny łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Świerczek, Artur. "Hybrid and alternate modes of governance: implications for relational embeddedness in the three-tier supply chains ." Logforum 16.3 (2020): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.479
APA Artur Świerczek (2020). Hybrid and alternate modes of governance: implications for relational embeddedness in the three-tier supply chains . Logforum 16 (3), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.479
ISO 690 ŚWIERCZEK, Artur. Hybrid and alternate modes of governance: implications for relational embeddedness in the three-tier supply chains . Logforum, 2020, 16.3: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.479