LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 10, 447-463; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.473

OPRACOWYWANIE I PRIORYTETYZACJA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA ALPHA MINING COMPANY PRZY ZASTOSOWANIU METODY WASPAS

Seyed Moslem Seyed Mirzaee, Seyed Heydar Mirfakhredini, Alireza Nasser Sadrabadi, Ali Morovati Sharifabadi

Yazd University, Yazd, Iran

Streszczenie:

Wstęp: W obecnych czasach przedsiębiorstwa wydobywcze, jako organizacje non-profit, podobnie jak inne organizacje, działają w kompleksowych i zmieniającym się środowisku. Prawidłowe zarządzanie organizacją zależy od zrozumienia wewnętrznego jak i zewnętrznego środowiska oraz podejmowania strategicznych decyzji. Aby działać efektywnie, mając do czynienia z wieloma czynnikami wpływającymi na możliwości i ograniczenia wzrostu przedsiębiorstwa, organizacja potrzebuje strategicznego planowania dla rozwoju swoich zdolności, długoterminowego wzrostu jak i ograniczeniu ryzyka operacyjnego.  Po etapie opracowania strategii, istotnym krokiem jest ich priorytetyzacja. Statystyczna populacja w tej pracy obejmuje 50 kierowników operacyjnych i wspierających (dla określenia czynników wewnętrznych) oraz 10 menadżerów (dla określenie czynników zewnętrznych). Strategie zostały wpierw poddane analizie SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  a następnie uszeregowane zgodnie z metodą WASPAS  (Weighted Aggregates Sum Product Assessment).

Materiały i metody: Dodatkowo do podejścia QSPM, modele wieloczynnikowe podejmowania decyzji również mogą być zastosowane w procesie prirytetyzacji strategii. Obecnie wieloczynnikowe podejmowanie decyzji jest bardzo zintensyfikowane, z drugiej strony obserwowana jest tendencja nauk interdyscyplinarnych zastosowania teorii różnych obszarów w rozwiązywaniu kompleksowych problemów, konieczności zwrócenia uwagi na techniki analiz podejmowania decyzji oraz wykorzystywania ich w istniejących złożonych problemach. W tych modelach umożliwione jest  wybranie jednej opcji wśród istniejących wielu możliwości. Wieloczynnikowe podejmowanie decyzji odnosi się do specyficznych (preferowanych) decyzji, takich jak szacowanie, priorytetyzacja lub wybór jednej wśród wielu opcji (co czasem musi być dokonane przy wielu przeciwnych czynnikach). Takimi wieloczynnikowymi modelami podejmowania decyzji są: AHP, ANP, ELECTRE, VICTOR, TOPSIS, SAW, GRA, SIR, PROMETHEE oraz WASPAS. W prezentowanej pracy zastosowano metodę WASPA dla określenia priorytetyzacji strategii.

Wyniki: Strategie wpierw zostały zidentyfikowane poprzez zastosowanie macierzy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) a następnie uszeregowane przy zastosowaniu metody WASPAS (Weighted Aggregates Sum Product Assessment). W końcowym etapie strategie „przypisanie części sprzedaży do indywidualnych osób lub wykwalifikowanych prywatnych firm”, „stworzenie TTO (Technology Transfer Office) w celu przesunięciu w stronę samowystarczalności” oraz „wszechstronne planowanie w obszarze zasobów ludzkich w celu wytworzenia efektywnych i wydajnej kultury” zostały wybrane jako strategiczne priorytety dla firmy Alpha Mining Company.

Wnioski: Różne metody były proponowane do użycia w celu priorytetyzacji strategii. W tej pracy kryteria zostały wybrane poprzez podejście ACCEPT oraz finalnie poprzez metodę WASPAS. Metoda ACCEPT pomaga w priorytetyzacji strategii  w przeciwieństwie do metody QSPM, która priorytetyzuje strategie uwzględniając ich słabe i mocne strony, możliwości i zagrożenie w oderwaniu od warunków środowiskowych i aktualnego stanu organizacji, a uwzględniając 6 głównych parametrów oszacowywania strategii, takich jak koszt, czas, popularność, efektywność, itp.  W pracy spróbowano użyć jednej z metod MADM w odniesieniu do istotnych kryteriów w celu zapewnienia współzależności podejmowanych decyzji przez zarządzających. Wieloczynnikowe techniki podejmowania decyzji mają tą przewagę, że umożliwiają ocenę różnych opcji w zależności od różnych kryteriów, które nie mają wspólnej jednostki przeliczeniowej. Inną zaleta wieloczynnikowych technik podejmowania decyzji jest możliwość jednoczesnej analizy czynników jakościowych i ilościowych.

Słowa kluczowe: macierz SWOT, planowanie strategiczne, WASPAS, ACCEPT
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Mirzaee, Seyed Moslem Seyed, et al. "Compiling the strategies of alfa mining company and prioritizing them by WASPAS method ." Logforum 16.3 (2020): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.473
APA Seyed Moslem Seyed Mirzaee, Seyed Heydar Mirfakhredini, Alireza Nasser Sadrabadi, Ali Morovati Sharifabadi (2020). Compiling the strategies of alfa mining company and prioritizing them by WASPAS method . Logforum 16 (3), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.473
ISO 690 MIRZAEE, Seyed Moslem Seyed, et al. Compiling the strategies of alfa mining company and prioritizing them by WASPAS method . Logforum, 2020, 16.3: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.473