LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2020. 16(3), artykuł 1, 333-345; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.409

ALGORYTM KSZTAŁTOWANIA PRIORYTETÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Bożena Zwolińska1, Agnieszka A. Tubis2

1AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
2
Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

Streszczenie:

 

Wstęp: W pełni efektywne zarządzanie i organizacja dowolnego systemu produkcyjnego zakłada: zero zapasów w całym łańcuchu dostaw oraz zero postojów spowodowanych np.: oczekiwaniem na przetwarzany materiał bądź losowo występującymi awariami urządzeń wyposażenia technicznego. W wielu przedsiębiorstwach elementarne ograniczanie strat z grup: muri, mura i muda, przynosi doraźne efekty jedynie w usprawnianym obszarze. Należy pamiętać, że system wytwórczy zgodnie z teorią systemów złożonych jest organizacją, w której elementy składowe systemu występują względem siebie w ścisłej korelacji. Każdorazowa zmiana będąca obszarowym usprawnieniem systemu, determinuje również zmiany w innych (nie usprawnianych) obszarach. Stąd konieczne jest stosowanie wieloaspektowego ujęcia z jednoczesnym uwzględnieniem horyzontu czasowego i przestrzennego. 

Materiały i rezultaty: Przedstawiony w artykule problem badawczy skupia się na obszarze poziomu operacyjnego (wykonawczego) i nie dotyczy rozwiązań taktycznych ani strategicznych. Przedstawiony w artykule algorytm kształtowania liczby priorytetowej obiektów, będących wyposażeniem dowolnie rozważanego systemu produkcyjnego, uwzględnia stany pracy w obszarach zewnętrznym i wewnętrznym analizowanego układu. Mianowicie uwzględnione zostały: wartości poziomów pracy w łańcuchu dostaw (do i z przedsiębiorstwa) oraz wartości poziomów pracy układu wewnątrz przedsiębiorstwa w obszarze ciągłości przepływu przetwarzanego materiału oraz poziomów awaryjności urządzeń wyposażenia technologicznego. Zaprezentowany algorytm oceny priorytetów obiektów obejmuje kompleksowe ujęcie występującej synergii pojedynczego elementu systemu z całym układem (z uwzględnieniem wpływów czasu i miejsca).

Opracowany algorytm poddano weryfikacji na wybranym przykładzie systemu produkcyjnego. Zaprezentowana metoda kształtowania priorytetów wymaga dostosowania metodyki oceny do indywidulanych cech rozważanego obiektu , przy każdorazowym jej zastosowaniu.  Z tego też względu analiza uwzględnia między innymi: typ i rodzaj systemu, jego złożoności w obszarze strukturalnej, funkcjonalnej i złożoności współdziałania oraz wielkości strumieni przepływu materiałów i ich częstotliwość.

Przedstawiona w artykule metoda oceny priorytetów, umożliwia wyznaczenie krytycznych elementów złożonego systemu. Ocena kształtowana jest w układzie trójwymiarowym z uwzględnieniem awarii maszyn, procesów realizacji w obszarze analizowanego systemu wytwórczego, ale również z uwzględnieniem poziomów pracy systemów zasilających (łańcuchów dostaw). Ze względów na złożoność przedstawionego algorytmu, w artykule zaprezentowano wyniki dla układu cechującego się względnie wysokim poziomem elastyczności procesowej oraz posiadającym względnie dużą liczbę procesów technologicznych. Ważnym parametrem analizowanego systemu jest wysoki poziom jakości realizacji procesów osiągając skumulowaną jakość dla wytworzonych produktów ponad cztery sigma w kryterium oceny zgodnym z metodą Six Sigma. Ponadto układ cechuje się względnie dużą zmiennością asortymentową materiałów wejściowych, co w rezultacie determinuje wielką liczbę łańcuchów dostaw na wejściu do systemu produkcyjnego. Ponadto specyfika rozpatrywanej branży jest układem wykazującym konkurencyjność wytwarzanych wyrobów finalnych stąd występuje wysoki poziom dostosowania produktów do oczekiwań klientów przekładający się na elastyczność przedsiębiorstwa.

Wnioski: Opracowany algorytm uwzględnia rozważania ujęcia systemowego zgodnie z ogólną teorią systemów według Klira oraz Meserovicza. Zaprezentowany algorytm jest ogólnym ujęciem oceny elementarnych obiektów systemu z jednoczesnym uwzględnieniem występującej synergii między pozostałymi elementami całego układu. W kolejnych etapach badań zostaną opracowane algorytmy dla różnych układów produkcyjnych (konwergentnych i dywergentnych), o różnej specyfikacji wytwórczej (przedmiotowej i technologicznej) oraz wykazujących różne poziomy wartości elastyczności procesowej. Dla opracowanych algorytmów zostanie przeprowadzona walidacja i porównanie modeli dla danych empirycznych zgromadzonych w rzeczywistych obiektach wytwórczych.

Słowa kluczowe: priorytety obiektów, łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

For citation:

MLA Zwolińska, Bożena, and Agnieszka A. Tubis. "The algorithm of developing priorities in the supply chain ." Logforum 16.3 (2020): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.409
APA Bożena Zwolińska, Agnieszka A. Tubis (2020). The algorithm of developing priorities in the supply chain . Logforum 16 (3), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.409
ISO 690 ZWOLIŃSKA, Bożena, TUBIS, Agnieszka A.. The algorithm of developing priorities in the supply chain . Logforum, 2020, 16.3: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.409